Javni konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINESREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA  NAČELNIK OPĆINE TRAVNIK I NAČELNIK OPĆINE NOVI TRAVNIK

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine F BiH broj:12/03, 34/03) i člana 35. Zakona o pravobranilaštvu SBK (Sl.novine SBK/KSB broj: 8/17) Općinski načelnici  Općine Travnik i Novi Travnik objavljuju:

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG

PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TRAVNIK

ZA OPĆINE TRAVNIK I NOVI TRAVNIK

 

  1.           NAZIV POZICIJE:

-Općinski  pravobranilac  – 1 (jedan) izvršilac

Imenovanje se vrši na period od 4 godine , sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

  1.            OPIS POZICIJE:

Općinski  pravobranilac predstavlja Pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom, obavlja poslove pravne zaštite, imovine i imovinskih interesa za područje općina Travnik i Novi Travnik, njezinih organa, drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravnog lica, a koji se finansiraju iz budžeta općina ili u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava.

Poslove zastupanja vrši pred svim sudovima i drugim nadležnim tijelima inostranim sudovima, arbitražama i drugim inostranim državnim tijelima i organizacijama, te vrši druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom i Odlukom o osnivanju Pravobranilaštva za općine Travnik i Novi Travnik.

  1.                     OPĆI USLOVI:

            Kandidat za imenovanje na poziciju Općinskog pravobranioca mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

–       Da je državljanin Bosne i Hercegovine

–       Da je stariji od 18 godina

–       Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije

–       Da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na  poziciju Općinskog pravobranioca, te da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

–       Da se na kandidata ne odnosi  odredba člana IX . 1. Ustava Bosne i Hercegovine

–       Da nije član, niti obavlja poslove u organima političkih stranaka, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom, niti može biti uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost

–       Da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u   organima vlasti u F BiH.

 

  1. POSEBNI USLOVI:

          Kandidat pored općih mora ispunjavati i posebne uslove:

 

–       Da ima završenu VSS, VII stepen, pravni fakultet ili diplomu visokog obrazovanja pravne struke, najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija bolonjskog sistema studiranja  (koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova)

–       Da ima položen pravosudni ispit

–       Da ima iskustvo u radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje tri godine, nakon položenog pravosudnog ispita

 

  1.  POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti:

–       Kraću biografiju, adresu i  kontakt telefona 

–       Uvjernje o državljanstvu BiH

–       Dokaz o stručnoj spremi, položenom pravosudnom ispitu i radnom iskustvu

–       Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

–       Ovjerenu izjavu kandidat da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou  vlasti u BiH u periodu od posljednje 3 (tri) godine,

–       Ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

–       Ovjerena izjava kandidata da nije član, niti obavlja poslove u organima političkih stranaka, političkim udruženjima ili fondacijama, koje su povezane sa strankom, te da nije uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost,

–    Ovjerena izjava kandidata da  nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH.

 

           Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove  biće obavljen intervju, a podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, isti će se objavit u jednom  dnevnom  listu „Oslobođenje“ i na web stranicama općina Travnik, Novi Travnik i Općinskog  pravobranilaštva Travnik.

 

  1.                      PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca“ na adresu: Općinsko pravobranilaštvo Travnik, ul. Mehmed Paše Kukavice br.3 Travnik, sa naznakom: „Komisija za izbor Općinskog pravobranioca“ (NE OTVARAJ).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE TRAVNIK                       NAČELNIK OPĆINE NOVI TRAVNIK     

Admir Hadžiemrić                       Refik Lendo