Program obuke pripravnika u Pravobranilaštvu Travnik

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj

29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), člana 33. Zakona o pravobranilaštvu SBK ( Sl. novine broj: 8/17) i člana 9. u vezi sa članom 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Općinskom pravobanilaštvu Travnik, Općinski pravobranilac donosi sljedeći:

P R O G R A M

OBUKE PRIPRAVNIKA I PRIPRAVNIKA-VOLONTERA U

OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TRAVNIK

Read More