Zakon o pravobranilaštvu

Zakonom o pravobranilaštvu (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se djelokrug, organizacija i način rada institucije pravobranilaštva, uvjeti za izbor i razrješenje kantonalnoga i općinskoga pravobranioca te zamjenika kantonalnoga i općinskoga pravobranioca u Srednjobosanskom kantonu (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i saradnja s drugim općinskim i kantonalnim organima.

Read More

Izvještaj 2019

Kao u svakom izvještaju podsjećamo na status i nadležnosti ovog državnog organa

izvještaj 2019


Općinsko javno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo- Travnik, osnovano je za općine Travnik i Novi Travnik, Odlukama Općinskog vijeća Travnik broj:OV-2/00 od 28.09.2000.god. i Odlukom Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 01-01-200/2000 od 07.12.2000.god. na osnovu odredaba člana 10. tačka 4. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK/KSB (Sl. novine SBK/KSB broj: 6/97,8/98,1/00,14/03 i 2/04), u daljem tekstu, Pravobranilaštvo.


Pravobranilaštvo je državni organ koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina za koje je formirano.


U nastavku pogledajte izvještaj za 2018 godinu

Read More

Izvještaj 2018

Kao u svakom izvještaju podsjećamo na status i nadležnosti ovog državnog organa.

Izvještaj o radu 2018

Općinsko javno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo- Travnik, osnovano je za općine Travnik i Novi Travnik, Odlukama Općinskog vijeća Travnik broj:OV-2/00 od 28.09.2000.god. i Odlukom Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 01-01-200/2000 od 07.12.2000.god. na osnovu odredaba člana 10. tačka 4. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK/KSB (Sl. novine SBK/KSB broj: 6/97,8/98,1/00,14/03 i 2/04), u daljem tekstu, Pravobranilaštvo.

Pravobranilaštvo je državni organ koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina za koje je formirano.

U nastavku pogledajte izvještaj za 2018 godinu

Read More

Mišljenje

Na osnovu člana 18. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK ( Sl. novine SBK/KSB br. 6/97, 8/98,1/00,14/03, 2/04), povodom zatraženog mišljenja o prodaji stana u ul. Bosanska broj 27 u Travniku ,pov. 50m2, vlasništvo Općine Travnik, Općinski pravobranilac, Općinskog pravobranilaštva Travnik daje sljedeće pravno

M I Š LJ E NJ E Read More