Pravilnik o osvarivanju naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu – pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 46. stav 2. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja namaju karakter plaće ( Sl. novine F BiH br. 34/04) i člana 25 Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (Sl. novine F BiH br. 75/04), a u vezi sa članom 147. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH br. 35/05) i člana 74. Zakona o državnoj službi (Sl. novine F BiH broj 29/03 ) Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi:

P R A V I L N I K

O OSTVARIVANJU NAKNADA I DRUGIH MATERIJALNIH

PRAVA KOJA NEMAJU KARAKTER PLAĆE Read More

Pravilnik o radnim odnosima

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu – pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 74. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH broj 29/03 ) i člana 73. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH br. 49/05) Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi:

 P R A V I L N I K

O RADNIM ODNOSIMA Read More

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji

Na temelju člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu-pravobraniteljstvu («Sl.novine SBK broj: 6/97, 8/98, 1/00,14/03i 2/04 ),Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH, a uz predhodno pribavljenu saglasnost Ministarstva pravde SBK/ŽSB, Općinski javni pravobranilac-pravobranitelj Travnik, donosi

PRAVNILNIK
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI JAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA-PRAVOBRANITELJSTVA TRAVNIK
/ PREČIŠĆENI TEKST /
I OPĆE ODREDBE Read More

Izvještaj 2016

Kao u svakom izvještaju podsjećamo na status i nadležnosti ovog državnog organa.

Općinsko javno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo- Travnik, osnovano je za općine Travnik i Novi Travnik, Odlukama Općinskog vijeća Travnik broj:OV-2/00 od 28.09.2000.god. i Odlukom Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 01-01-200/2000 od 07.12.2000.god. na osnovu odredaba člana 10. tačka 4. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK/KSB (Sl. novine SBK/KSB broj: 6/97,8/98,1/00,14/03 i 2/04), u daljem tekstu, Pravobranilaštvo.

Pravobranilaštvo je državni organ koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina za koje je formirano.

U nastavku pogledajte izvještaj za 2016 godinu Read More

Izvještaj 2015

Kao u svakom izvještaju podsjećamo na status i nadležnosti ovog državnog organa.

Općinsko javno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo- Travnik, osnovano je za općine Travnik i Novi Travnik, Odlukama Općinskog vijeća Travnik broj:OV-2/00 od 28.09.2000.god. i Odlukom Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 01-01-200/2000 od 07.12.2000.god. na osnovu odredaba člana 10. tačka 4. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK/KSB (Sl. novine SBK/KSB broj: 6/97,8/98,1/00,14/03 i 2/04), u daljem tekstu, Pravobranilaštvo.

Pravobranilaštvo je državni organ koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina za koje je formirano.

U nastavku pogledajte izvještaj za 2015 godinu Read More