Izmjena pravilnika o plaćama

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 46. stav 2., a u vezi sa  članom 74. Zakona o državnoj službi (Sl. novine F BiH broj 29/03 ),  Odluke o  smanjenj plaća uposlenih F BiH od 10%, te Sporazuma o obračunu , isplati i načinu usklađivanja plaća i koeficienata za državne službenike i namještenike u općini Travnik broj:01-495/09 od 23.04.2009.god.kojeg su potpisale i uposlenice Općinskog javnog pravobranilaštva i Odluke o koeficientima Općinskog vijeća Travnik,  Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA ZAPOSLENIKA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU – TRAVNIK

Ovom Odlukom mjenja se član 4. Pravilnika, tako da sada glasi:

                                                                       Član 4.

Osnovica za obračun plaće utvrđuje se u iznosu od 463,00 KM, i ona se utvrđuje za svaku kalendarsku godinu, a sve u skladu sa prilivom sredstava iz općina koje finansiraju ovo pravobranilaštvo, i u skadu sa Odlukama o plaćama uposlenim u državnim organima i institucijama F BiH.

Član 6. Ovog Pravilnika se mjenja i glasi:

Član 6.

Koeficienti za plaće uposlenih u Općinskom pravobranilaštvu, prema platnim razredima se utvrđuju na sljedeći način:

pravobranilac 3,13
zamjenik pravobranioca 3,00
stručni savjetnik 2,80
viši  referent – upisničar 1,45

 

Član 7. se mjenja i sada glasi:

Član 7.

Općinski pravobranilac ima pravo na položajni dodatak u visni 10% od plaće Općinskog pravobranioca.

 Član 15. se mjenja i sada glasi:                            

Član 15.

Ovaj pravilnik se objavljuje na oglasnoj ploči Pravobranilaštva, a primjenjuje se od 01.04.2009.god.

Broj: Jp-119./09                                                                  OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

Datum: 28.12.2009. god.                                                                             Sadžida Terzić