Zaključak

Na osnovu člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Općinskom javnom pravobranilaštvu Travnik, Stručni kolegij u  OJP Travnik, na sjednici dana 09.01.2017.god. rješavajući o pitanju angažovanja dodatne radne snage, zbog  povećanog obima poslova donosi sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

O angažovanju jednog studenta  na poslovima  unosa  tehničkih podataka u izvršnim predmetima.

Obrazloženje

Općina Novi Travnik, Služba za privredu, razvoj, obnovu i komunalne poslove je dostavila OJP Travnik cca 4.000 predmeta- rješenja o plaćanju komunalne naknade za fizička i pravna lica, na dalje postupanje.

Obzirom da navedeni poslovi nisu planirani u ovolikom obimu, to je radi efikasnosti rada  nužno angažovati dodatne ljudske resurse, odnosno primiti radnika za obavljanje tih privremenih i povremenih poslova.

Kako u OJP Travnik  nisu planirana sredstava za ovu namjenu, a niti su raspoloživa budžetska sredstva dostatna da pokriju ovaj trošak za uposenika, jedini način da se ovi poslovi efikasno i ekonomično  urade je angažovanje studenata putem ovlaštenog studentskog servisa.

Obzirom na gore navedene potreba za angažovanjem dodatne radne snage u OJP Travnik, donesena je odluka o zaključenju Ugovora o saradnji sa Društvom za posredovanje i zapošljavanje omladine i studenata „STUDENT“ d.o.o.Zenica, P.J. Studentski servis Sarajevo.

 

                                                                                                       OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

                                                                                                                                    Sadžida Terzić   

                                                                                                                                   ZAMJENICA OJP

                                                                                                                                      Vesna Petrić