JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03), člana 35. Zakona o pravobranilaštvu SBK/KSB
(„Službene novine SBK/KSB“ broj: 8/17) i člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Travnik broj: Jp-123/09 od 15.12.2009. godine, načelnici
Općine Travnik i Novi Travnik raspisuju: Read More

Izvještaj za 2022

 

Kao u svakom izvještaju podsjećamo na status i nadležnosti ovog državnog organa

Općinsko javno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo- Travnik, osnovano je za općine Travnik i Novi Travnik, Odlukama Općinskog vijeća Travnik broj:OV-2/00 od 28.09.2000.god. i Odlukom Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 01-01-200/2000 od 07.12.2000.god. na osnovu odredaba člana 10. tačka 4. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK/KSB (Sl. novine SBK/KSB broj: 6/97,8/98,1/00,14/03 i 2/04), u daljem tekstu, Pravobranilaštvo.

Read More

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU/PRAVOBRANITELJSTVU TRAVNIK

Ovim pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija Općinskog pravobranilaštva Travnik (u daljem tekstu Pravobranilaštva), djelokrug rada, rukovođenje, sistematizacija radnih mjesta, radni odnosi i disciplinska odgovornost, ostvarivanje javnosti rada kao i saradnja sa drugim organima i organizacijama u vršenju njegove funkcije i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i obavljanje poslova iz nadležnosti ovog organa. Read More

Pravni osnov i razlozi donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Travnik

PRAVNI OSNOV DONOŠENJA PRAVILNIKA

                 U smislu odredbi člana 56. Zakona o pravobranilaštvu SBK/KSB, (Sl. novine SBK/KSB br. 8/17) , Općinsko pravobranilaštvo Travnik, kao zajednički organ općina Travnik i Novi Travnik, je u obavezi donijeti Pravilnik kojim se uređuju, odnosno sistematiziraju, poslovi i radni odnosi unutar  ovog državnog organa. Read More

Izvještaj 2020

Kao u svakom izvještaju podsjećamo na status i nadležnosti ovog državnog organa

Izvještaj za 2020 Godinu po opštinama.
Izvještaj za 2020 godinu

Općinsko javno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo- Travnik, osnovano je za općine Travnik i Novi Travnik, Odlukama Općinskog vijeća Travnik broj:OV-2/00 od 28.09.2000.god. i Odlukom Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 01-01-200/2000 od 07.12.2000.god. na osnovu odredaba člana 10. tačka 4. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK/KSB (Sl. novine SBK/KSB broj: 6/97,8/98,1/00,14/03 i 2/04), u daljem tekstu, Pravobranilaštvo.


Pravobranilaštvo je državni organ koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina za koje je formirano.


U nastavku pogledajte izvještaj za 2020 godinu

Read More

Program obuke pripravnika u Pravobranilaštvu Travnik

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj

29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), člana 33. Zakona o pravobranilaštvu SBK ( Sl. novine broj: 8/17) i člana 9. u vezi sa članom 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Općinskom pravobanilaštvu Travnik, Općinski pravobranilac donosi sljedeći:

P R O G R A M

OBUKE PRIPRAVNIKA I PRIPRAVNIKA-VOLONTERA U

OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TRAVNIK

Read More

Zakon o pravobranilaštvu

Zakonom o pravobranilaštvu (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se djelokrug, organizacija i način rada institucije pravobranilaštva, uvjeti za izbor i razrješenje kantonalnoga i općinskoga pravobranioca te zamjenika kantonalnoga i općinskoga pravobranioca u Srednjobosanskom kantonu (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i saradnja s drugim općinskim i kantonalnim organima.

Read More

Izvještaj 2019

Kao u svakom izvještaju podsjećamo na status i nadležnosti ovog državnog organa

izvještaj 2019


Općinsko javno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo- Travnik, osnovano je za općine Travnik i Novi Travnik, Odlukama Općinskog vijeća Travnik broj:OV-2/00 od 28.09.2000.god. i Odlukom Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 01-01-200/2000 od 07.12.2000.god. na osnovu odredaba člana 10. tačka 4. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK/KSB (Sl. novine SBK/KSB broj: 6/97,8/98,1/00,14/03 i 2/04), u daljem tekstu, Pravobranilaštvo.


Pravobranilaštvo je državni organ koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina za koje je formirano.


U nastavku pogledajte izvještaj za 2019 godinu

Read More