PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU/PRAVOBRANITELJSTVU TRAVNIK

Ovim pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija Općinskog pravobranilaštva Travnik (u daljem tekstu Pravobranilaštva), djelokrug rada, rukovođenje, sistematizacija radnih mjesta, radni odnosi i disciplinska odgovornost, ostvarivanje javnosti rada kao i saradnja sa drugim organima i organizacijama u vršenju njegove funkcije i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i obavljanje poslova iz nadležnosti ovog organa. Read More

Pravni osnov i razlozi donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Travnik

PRAVNI OSNOV DONOŠENJA PRAVILNIKA

                 U smislu odredbi člana 56. Zakona o pravobranilaštvu SBK/KSB, (Sl. novine SBK/KSB br. 8/17) , Općinsko pravobranilaštvo Travnik, kao zajednički organ općina Travnik i Novi Travnik, je u obavezi donijeti Pravilnik kojim se uređuju, odnosno sistematiziraju, poslovi i radni odnosi unutar  ovog državnog organa. Read More

Izmjena pravilnika o plaćama

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 46. stav 2., a u vezi sa  članom 74. Zakona o državnoj službi (Sl. novine F BiH broj 29/03 ),  Odluke o  smanjenj plaća uposlenih F BiH od 10%, te Sporazuma o obračunu , isplati i načinu usklađivanja plaća i koeficienata za državne službenike i namještenike u općini Travnik broj:01-495/09 od 23.04.2009.god.kojeg su potpisale i uposlenice Općinskog javnog pravobranilaštva i Odluke o koeficientima Općinskog vijeća Travnik,  Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi sljedeću Read More

Pravilnik o osvarivanju naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu – pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 46. stav 2. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja namaju karakter plaće ( Sl. novine F BiH br. 34/04) i člana 25 Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (Sl. novine F BiH br. 75/04), a u vezi sa članom 147. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH br. 35/05) i člana 74. Zakona o državnoj službi (Sl. novine F BiH broj 29/03 ) Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi:

P R A V I L N I K

O OSTVARIVANJU NAKNADA I DRUGIH MATERIJALNIH

PRAVA KOJA NEMAJU KARAKTER PLAĆE Read More

Pravilnik o radnim odnosima

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu – pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 74. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH broj 29/03 ) i člana 73. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH br. 49/05) Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi:

 P R A V I L N I K

O RADNIM ODNOSIMA Read More

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji

Na temelju člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu-pravobraniteljstvu («Sl.novine SBK broj: 6/97, 8/98, 1/00,14/03i 2/04 ),Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH, a uz predhodno pribavljenu saglasnost Ministarstva pravde SBK/ŽSB, Općinski javni pravobranilac-pravobranitelj Travnik, donosi

PRAVNILNIK
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI JAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA-PRAVOBRANITELJSTVA TRAVNIK
/ PREČIŠĆENI TEKST /
I OPĆE ODREDBE Read More