JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03), člana 35. Zakona o pravobranilaštvu SBK/KSB
(„Službene novine SBK/KSB“ broj: 8/17) i člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Travnik broj: Jp-123/09 od 15.12.2009. godine, načelnici
Općine Travnik i Novi Travnik raspisuju:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON /KANTON SREDIŠNJA BOSNA
NALČELNIK OPĆINE TRAVNIK I NAČELNIK OPĆINE NOVI TRAVNIK

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03), člana 35. Zakona o pravobranilaštvu SBK/KSB
(„Službene novine SBK/KSB“ broj: 8/17) i člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Travnik broj: Jp-123/09 od 15.12.2009. godine, načelnici
Općine Travnik i Novi Travnik raspisuju:

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM
PRAVOBRANILAŠTVU TRAVNIK ZA OPĆINU TRAVNIK I NOVI TRAVNIK

I. NAZIV POZICIJE:
– zamjenik pravobranioca – 1 (jedan) izvršilac, bez ograničenja trajanja mandata
II. OPIS POZICIJE
Zamjenik pravobranioca obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina, zastupa općine
i u tom cilju preduzima pravna sredstva i mjere zaštite imovine i imovinskih interesa općina u svim sudskim i
upravnim postupcima, zamjenjuje pravobranioca u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja
svoje dužnosti i ovlaštenja, pomaže pravobraniocu u obavljanju njegovih poslova, pruža stručnu pomoć i
daje pravna mišljenja u postupcima donošenja akata iz oblasti nadležnosti pravobranilaštva i u slučaju
predviđenim zakonom, zastupa strane čije interese štiti prema odredbama zakona iz oblasti sudskih i
upravnih postupaka, preuzima mjere i pravna sredstva radi zaštite imovinskih prava i interesa općina čije
interese zastupa prema zakonu, provođenje neophodnih radnji i poslova koje se odnose na izvršni postupak,
prati i proučava pojave od interesa za ostvarivanje funkcije pravobranilaštva i predlaže odgovarajuće mjere,
vrši i druge poslove iz djelokruga pravobranilaštva koje mu odredi Općinski pravobranilac utvrđene Zakonom
i Odlukom o osnivanju Pravobranilaštva za općine Travnik i Novi Travnik.
III. OPĆI USLOVI
Kandidat za imenovanje na poziciju zamjenik pravobranioca mora ispunjavati sljedeće uslove:
– Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– Da je stariji od 18 godina,
– Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
– Da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na
poziciju Općinskog pravobranioca, te da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– Da se na kandidata ne odnosi odredba člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– Da nije član, niti obavlja poslove u organima političkih stranaka, političkim udruženjima ili
fondacijama koje su povezane sa strankom, niti može biti uključen u bilo kakvu političku ili stranačku
aktivnost,
– Da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu
interesa u organima vlasti u Federaciji BIH.

IV. POSEBNI USLOVI:
Kandidat pored općih uslova mora ispunjavati i posebne uslove:

2
1. VSS, završen pravni fakultet – VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog
studiranja (300 ECTS bodova)- pravne struke,
2. Položen pravosudni ispit,
3. Najmanje tri (3) godine radnog staža nakon položenog pravosudnog ispita, na imovinsko pravnim
poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, odnosno tri (3) godine
radnog staža na drugim pravnim poslovima,
4. Poznavanje rada na računaru.
V. POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti:
– Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
– Uvjerenje o državljanstvu BiH,
– Dokaz o stručnoj spremi, položenom pravosudnom ispitu i radnom iskustvu,
– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH u periodu od posljednje 3 (tri) godine,
– Ovjerena izjava kandidata da se njega ne odnosi član IX.1.Ustav Bosne i Hercegovine,
– Ovjerena izjava kandidata da nije član, niti obavlja poslove u organima političkih stranaka, političkih
udruženja ili fondacijama, koje su povezane sa strankom, te da nije uključen u bilo kakvu političku ili
stranačku aktivnost,
– Ovjerena izjava kandidata da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u
smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove biće obavljen intervju, a podnosioci prijava sa
kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u
razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja „Službenim novinama Federacije BiH“, isti će se
objaviti dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranicama općina Travnik, Novi Travnik i Općinskog
pravobranilaštva Travnik.
VI. PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni konkurs za
imenovanje zamjenika Općinskog pravobranioca“ na adresu: Općinsko pravobranilaštvo Travnik, ul.
Mehmed Paše Kukavice br.3 Travnik, sa naznakom “Komisija za izbor zamjenika Općinskog pravobranioca
(NE OTVARAJ).
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
NAČELNIK OPĆINE TRAVNIK NAČELNIK OPĆINE NOVI TRAVNIK
dr.sci. Kenan Dautović, s.r. Stjepan Dujo, mag.iur., s.r.
Broj:01-30-3-1150/23 Broj:01-07-2667/23
Datum:05.10.2023. godine Datum:13.10.2023. godine

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi