Mišljenje

Na osnovu člana 18. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK ( Sl. novine SBK/KSB br. 6/97, 8/98,1/00,14/03, 2/04), povodom zatraženog mišljenja o prodaji stana u ul. Bosanska broj 27 u Travniku ,pov. 50m2, vlasništvo Općine Travnik, Općinski pravobranilac, Općinskog pravobranilaštva Travnik daje sljedeće pravno

M I Š LJ E NJ E

Pravni osnov za prodaju predmetnog stana je Zakon o vraćanju,dodjeli i prodaji stanova (Sl.novine F BiH br.28/05 i 2/08) , Odluka o uvjetima, načinu davanja i raspodjeli stanova koji su u vlasništvu općine Travnik i Pravilnik o stambenim odnosima općine Travnik, te Odluka o dodjeli stana broj: 01-818/07 od 18.07.2016.god.

Rješenjem nadležne Komisije za dodjelu stanova radnicima općine Travnik broj: 01-818-3/07 od 18.07.2016.g.

poništeno je prvostepeno rješenje isti broj od 09.06.2008.god. te doneseno novo rješenje kojim se penzionisanoj zaposlenici Anić Koviljki dodjeljuje dvosoban stan u ul M. Tita br.27, sada Bosanska 27, površine 50m2, na kojem je posljednji nosilac stanarskog prava bio Miroslav Savijak, a istom je stanarsko pravo prestalo Rješenjem Službe za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove broj:07-23-10-1761715 od 22.03.2016.god.

Obzirom na gore utvrđene činjenice Općinski pravobranilac daje

                                                                       PRETHODNU SAGLASNOST

Dozvoljava se prodaja predmetnog stana u ul. Bosanska br.27 Travnik, a plaćanje cijene stana vrši se isključivo novcem, temeljem člana 12. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

Potrebno je pribaviti konačnu saglasnost na notarski obrađen Ugovor o prodaji stana.

OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

                                                                                                                                     Sadžida Terzić