Izvještaj 2018

Kao u svakom izvještaju podsjećamo na status i nadležnosti ovog državnog organa.

Izvještaj o radu 2018

Općinsko javno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo- Travnik, osnovano je za općine Travnik i Novi Travnik, Odlukama Općinskog vijeća Travnik broj:OV-2/00 od 28.09.2000.god. i Odlukom Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 01-01-200/2000 od 07.12.2000.god. na osnovu odredaba člana 10. tačka 4. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK/KSB (Sl. novine SBK/KSB broj: 6/97,8/98,1/00,14/03 i 2/04), u daljem tekstu, Pravobranilaštvo.

Pravobranilaštvo je državni organ koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina za koje je formirano.

U nastavku pogledajte izvještaj za 2018 godinu

Read More

Postupak pred sudom časti

Pravila o postupku pred Sudom časti

Na osnovu člana 20. Statuta Udruženja pravobranilaca / pravobranitelja  u Federaciji Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjedništva udruženja, na redovnoj skupštini Udruženja  održanoj dana 30.09.2010. godine skupština udruženja pravobranilaca  Federacije Bosne i Hercegovine donosi: Read More

Mišljenje

Na osnovu člana 18. Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK ( Sl. novine SBK/KSB br. 6/97, 8/98,1/00,14/03, 2/04), povodom zatraženog mišljenja o prodaji stana u ul. Bosanska broj 27 u Travniku ,pov. 50m2, vlasništvo Općine Travnik, Općinski pravobranilac, Općinskog pravobranilaštva Travnik daje sljedeće pravno

M I Š LJ E NJ E Read More

Zaključak

Na osnovu člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Općinskom javnom pravobranilaštvu Travnik, Stručni kolegij u  OJP Travnik, na sjednici dana 09.01.2017.god. rješavajući o pitanju angažovanja dodatne radne snage, zbog  povećanog obima poslova donosi sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Read More

Izmjena pravilnika o plaćama

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 46. stav 2., a u vezi sa  članom 74. Zakona o državnoj službi (Sl. novine F BiH broj 29/03 ),  Odluke o  smanjenj plaća uposlenih F BiH od 10%, te Sporazuma o obračunu , isplati i načinu usklađivanja plaća i koeficienata za državne službenike i namještenike u općini Travnik broj:01-495/09 od 23.04.2009.god.kojeg su potpisale i uposlenice Općinskog javnog pravobranilaštva i Odluke o koeficientima Općinskog vijeća Travnik,  Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi sljedeću Read More

Kodeks pravobranilačke etike

Na osnovu člana 18. Statuta udruženja pravobranilaca / pravobranitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Skupština udruženja pravobranilaca na prijedlog predsjedništva udruženja pravobranilaca  Federacije Bosne i Hercegovine na  sjednici koja je održana dana  30.09.2010. godine  donosi: Read More

Pravilnik o osvarivanju naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu – pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 46. stav 2. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja namaju karakter plaće ( Sl. novine F BiH br. 34/04) i člana 25 Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (Sl. novine F BiH br. 75/04), a u vezi sa članom 147. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH br. 35/05) i člana 74. Zakona o državnoj službi (Sl. novine F BiH broj 29/03 ) Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi:

P R A V I L N I K

O OSTVARIVANJU NAKNADA I DRUGIH MATERIJALNIH

PRAVA KOJA NEMAJU KARAKTER PLAĆE Read More

Pravilnik o radnim odnosima

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu – pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 74. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH broj 29/03 ) i člana 73. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH br. 49/05) Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi:

 P R A V I L N I K

O RADNIM ODNOSIMA Read More