Postupak pred sudom časti

Pravila o postupku pred Sudom časti

Na osnovu člana 20. Statuta Udruženja pravobranilaca / pravobranitelja  u Federaciji Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjedništva udruženja, na redovnoj skupštini Udruženja  održanoj dana 30.09.2010. godine skupština udruženja pravobranilaca  Federacije Bosne i Hercegovine donosi:

PRAVILA O POSTUPKU PRED SUDOM ČASTI
UDRUŽENJA PRAVOBRANILACA / PRAVOBRANITELJA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OPŠTE ODREDBE

U cilju dosljedne primejene Kodeksa pravobranilačke etike,  načina utvrđivanja  odgovornosti u vezi  povreda pravila utvrđenih pomenutim kodeksom, te narušavanja ugleda pavobranilačke funkcije od strane pravobranilaca članova udruženja, Skupština Udruženja pravobranilaca Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje pravila postupka pred Sudom časti Udruženja pravobranilaca / pravobranitelja Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: udruženje pravobranioca).

U skladu sa članom 33.  Statuta udruženja pravobranilaca  Federacije Bosne i Hercegovine, Sud časti utvrđuje osnovanost navoda o učinjenenim povredama Kodeksa pravobranilačke  etike te izriče mjere  koje mogu biti isključenje člana udruženja pravobranioca iz udruženja  ili  opomena  i to u skladu sa ovim pravilima o postupku pred Sudom časti.

POSTUPAK PRED SUDOM ČASTI

Član 3.

Postupak pred sudom časti  sprovodi se u skladu sa ovim pravilima, odredbama Statuta udruženja pravobranilaca, Kodeksom pravobranilačke  etike, uz shodnu primjenu Zakona o krivičnom postupku.

Član 4.

Postupak pred sudom časti  na inicijativu članova udruženja ili inicijativu građana, pokreće Predsjednik udruženja. Prdsjednik udruženja   pred sudom časti podnosi prijedlog za pokretanje postupaka uz navođenje činjenica i saznanja o mogućim kršenjima kodeksa pravobranilačke etike ili činjenica o ugrožavaju ugleda  pravobranilačke funkcije.

Član 5.

Sud časti nakon što zaprimi prijedlog za pokretanje postupka protiv člana udruženja, zakazuje raspravu te na osnovu raspoloživih materijalnih činjenica i saznanja, otvara raspravu te po okončanju iste,  donosi odluku o osnovanosti navoda koji upućuju na kršenje pravila definisanih kodeksom pravobranilačke etike, te osnovanosti navoda o ugrožavanju ugleda pravobranilačke funkcije.

Član 6.

U toku postupka pred sudom časti obavezno će biti saslušan član udruženja protiv kojeg se vodi postupak. Nakon saslušanja člana udruženja i izvođenja dokaza Sud časti većinom glasova donosi odluku po dostavljenom prijedlogu.

Član 7.

Ukoliko se član udruženja neopravdano ne odazove po uredno dostavljenom pozivu,  Sud časti će donijeti odluku bez njegovog saslušanja na osnovu prijedloga i drugih provedenih dokaza.

Član 8.

Sud časti svojom odlukom će prijavljenog osloboditi ili oglasiti odgovornim za kršenje pravila  utvrđenih kodeksom pravobranilačke etike  te izreći mjeru članu udruženja protiv kojeg je vođen postupak pred sudom časti.

Član 9.

Donesena odluka će se izraditi u roku 30 dana i dostaviti predsjedništvu udruženja  i članu udruženja protiv koga je vođen postupak.

Član 10.

Protiv odluke Suda časti  član udruženja protiv koga je vođen postupak utvrđivanja odgovornosti ima pravo žalbe Skupštini udruženja,  koja se podnosi u roku od 15 dana nakon dostavljanja odluke.

PRELAZNE ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Evidenciju o izrečenim mjerama članovima udruženja vodi Predsjedništvo udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 12.

O izmjenama i dopunama ovih Pravila, na prijedlog Predsjedništva udruženja sudija odlučuje Skupština udruženja pravobranilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 13.

Ova Pravila stupaju na snagu danom usvajanja od strane Skupštine udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 10.

Protiv odluke Suda časti  član udruženja protiv koga je vođen postupak utvrđivanja odgovornosti ima pravo žalbe Skupštini udruženja,  koja se podnosi u roku od 15 dana nakon dostavljanja odluke.

III PRELAZNE ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Evidenciju o izrečenim mjerama članovima udruženja vodi Predsjedništvo udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 12.

O izmjenama i dopunama ovih Pravila, na prijedlog Predsjedništva udruženja sudija odlučuje Skupština udruženja pravobranilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 13.

Ova Pravila stupaju na snagu danom usvajanja od strane Skupštine udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine.