Pravilnik o osvarivanju naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu – pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 46. stav 2. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja namaju karakter plaće ( Sl. novine F BiH br. 34/04) i člana 25 Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (Sl. novine F BiH br. 75/04), a u vezi sa članom 147. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH br. 35/05) i člana 74. Zakona o državnoj službi (Sl. novine F BiH broj 29/03 ) Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi:

P R A V I L N I K

O OSTVARIVANJU NAKNADA I DRUGIH MATERIJALNIH

PRAVA KOJA NEMAJU KARAKTER PLAĆE

Član 1.

Ovim Pravilanikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i način ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava koja pripadaju općinskom pravobraniocu, zamjeniku OP i ostalim zaposlenicima (u daljem tekstu: zaposlenici), a koji nemaju karakter plaće .

I Naknada za prijevoz na posao i sa posla

 Član 2.

Zaposleniku kome nije organizovan prijevoz na posao i sa posla, a čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada, najmanje dva kilometra, pripada naknada ili mjesečna karta za troškove prijevoza u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog, odnosno međugradskog prometa.

Pravo na naknadu troškova prijevoza u međugradskom prometu imaju oni zaposlenici koji dolaze na posao iz mjesta prebivališta koje se nalazi van područja općine Travnik. Pravo na naknadu troškova prijevoza u ovom slučaju ostvaruje se na osnovu pismenog zahtjeva zaposlenika u kojem se navodi adresa stvarnog stanovanja, sa potvrdom o prebivalištu i pismenim dokazom firme čiji se prijevoz koristi za dolazak na posao i povratak s posla (dnevna ili mjesečna karta).

Zloupotreba korištenja naknade iz stava 1. i 2. ovog člana smatra se materijalnom štetom i podliježe obavezi odgovornosti za tu štetu, u skladu sa članom 60. Zakona o državnoj službi u F BiH (Sl. novine F BiH broj: 29/03).

Član 3.

Zaposleniku koji za potrebe prijevoza dolaska na posao i povratka sa posla, uz prethodno pismeno odobrenje općinskog pravobranioca, koristi privatni automobil u tom slučaju pripada naknada od 20% cijene litra utrošenog goriva po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada.

II Naknada za ishranu za vrjeme rada ( topli obrok )

 Član 4.

Zaposlenik ima pravo na naknadu za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) samo za dane prisustva na poslu, u iznosu od 2% prosječne plaće u F BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana ne ostvaruje se u slučaju odsustvovanja sa posla po bilo kom opravdanom ili neopravdanom osnovu (službeni put, plaćeno odsustvo, rad na terenu, odsustvo zbog bolesti i sl.)

III Naknada za regres za godišnji odmor

Član 5.

 Zaposlenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu najmanje 70% njegove plaće utvrđene rješenjem o plaći, odnosno najmanje u visini prosječne plaće isplaćene u Federaciji za predhodna tri mjeseca prije donošenja rješenja o regresu, ako je to za zaposlenika povoljnije.

IV Naknada za službeni put

 Član 6.

Zaposleniku pripada naknada za službeni put (troškovi prijevoza, troškovi prenoćišta) po cijeni prijevozne karte i hotelskih računa, osim hotela de lux kategorije i dnevni troškovi u obliku dnevnice za službeno putovanje u visini od 10% prosječne plaće ostvarene u Federaciji u posljednja tri mjeseca, za putovanja duža od 5o km u jednom smjeru.

Za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe, ako se takvo korištenje predhodno odobri, zaposleniku se nadoknađuju troškovi u visini od 20% cijene jedne litre benzina (super) po pređenom kilometru.

Član 7.

 Ako je na službenom putovanju osigurana besplatna ishrana pripadajuća dnevnica se umanjuje za 30%.

Član 8.

 Nalog za službeno putovanje zaposleniku izdaje Općinski pravobranilac

V Naknada za troškove edukacije

 Član 9.

Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova za edukaciju koja se organizuje i izvodi po programu obuke     iz člana 1. ovog Pravilnika ili kada se upućuje na seminare, savjetovanje i druge vidove stručnog usavršavanja, kao i druge vidove obuke potrebne za rad na radnom mjestu.

Naknada iz stava 1. ovog člana odobrava se u visini cijene koja se utvrdi za određene oblike, odnosno programe edukacije.

VI Jubilarna nagrada

Član 10.

Zaposlenik ima pravo na jubularnu nagradu koja se isplaćuje u skladu sa Kolektivniм ugovorom

VII Nagrade za rezultate rada

Član 11.

Zaposleniku koji u toku kalendarske godine, u razdoblju od najmanje šest mjeseci neprekidno, po obimu i kvalitetu postiže natprosječne rezultate u radu, u izvršavanju poslova na radnom mjestu na kojem je raspoređen može se dodjeliti nagrada za te rezultate rada.

Nagrada se utvrđuje u iznosu do visine prosječne plaće isplaćene u Federaciji za posljednja tri mjeseca prije dodjele nagrade prema posljednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Odluku o dodjeli nagrade iz stava 1. ovog člana donosi Općinski pravobranilac.

VIII Naknada za slučaj smrti

 Član 12.

U slučaju smrti zaposlenika isplačuju se troškovi sahrane u visini stvarnih troškova, odnosno četiri (4) prosječne plaće isplaćene u Federaciji za protekla tri mjeseca prije donošenja rješenja o isplati te naknade.

U slučaju smrti užeg člana porodice zaposlenika, isplačuju se troškovi sahrane u visini stvarnih troškova, odnosno tri (3) prosječne plaće isplaćene u Federaciji za protekla tri mjeseca prije donošenja rješenja o isplati te naknade.

Ukoliko u pravobranilaštvu rade dva ili više člana porodice iz člana 12. ovog Pravilnika, pravo na troškove iz stava 2. ovog člana, ostvaruje jedan član porodice.

IX Naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti

Član 13.

 U slučaju teške invalidnosti ili teške bolesti zaposlenika ili člana njegove uže porodice, jednom godišnje isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u visini njegove tri (3) plaće isplaćene u predhodna tri mjeseca ili tri prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji, ako je to za njega povoljnije.

Zaposleniku se može  u skladu sa raspoloživim sredstvima i na osnovu saglasnosti Općinskog pravobranioca isplatiti dio ili ukupni troškovi liječenja teške invalidnosti ili teške bolesti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je on platio troškove tog liječenja.

Pod teškom bolešću iz stav 1. i 2. ovog člana podrazumjevaju se sljedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sistema, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišičnog sistema, paraliza i dr. teške bolesti određene općim aktom Federalnog  ministarstva zdravstva, kao i teške tjelesne povrede.

Bolest, odnosno tjelesna povreda se dokazuje na osnovu dijagnoze ovlaštene osobe zdravstvene struke, odnosno zdravstvene ustanove.

Pravo na jednokratnu pomoć iz stava 1. ovog člana, a na osnovu teške invalidnosti ostvaruje se za utvrđeni stepen invalidnosti od najmanje 60%.

Jednokratna novčana pomoć iz stav 1. ovog člana može se dodijeliti i zaposleniku koji je operisan od bolesti koje nisu obuhvaćene odredbama ovog člana, ukoliko je takva operacija nepohodna radi sprečavanja teške invalidnosti ili teške bolesti.

 Član 14.

Pod članom porodice iz člana 12. i 13. ovog Pravilanika, podrazumjevaju se slijedeći članovi porodice zaposlenika i to :

  1. suprug/a u braku, van braka, ako žive u zajedničkom domaćinstvu;
  2. djeca rođena u braku, van braka, zakonito usvojena ili pastorčad do 18. odnosno 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, djeca nesposobna za rad, bez obzira na starosnu dob;
  3. roditelji (otac, majka očuh, mačeha i usvojitelj) bez obzira da li žive u zajedničkom domaćinstvu sa zaposlenikom;
  4. braća i sestre bez roditelja do 18 godina, odnosno 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno uzdržava ili je obaveza njihovog uzdržavanja zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob pod uslovima iz tačke 2. ovog člana, ako nemaju roditelje i žive u zajedničkom domaćinstvu sa korisnikom naknade.

X Naknada za odlazak u penziju/mirovinu

 Član 15.

Zaposlenici imaju pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju/mirovinu u iznosu od šest (6) njegovih plaća isplaćenih u predhodna tri (3) mjeseca ili šest (6) prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, ako je to za njega povoljnije.

XI Otpremnina za prekobrojnost

 Član 16.

 Zaposlenik kome prestane radni odnos zbog prekobrojnosti, u smislu člana 36. Zakona o državnoj službi pravo na otpremninu tim osnovom ostvaruje prema članu 45. Zakona.

U obračunu za utvrđivanje visine otpremnine u obzir se uzima plaća službenika i namještenika koju je imao u posljednja tri (3) mjeseca prije donošenja konačnog rješenja o prestanku radnog odnosa zbog prekobrojnosti.

XII Otpremnina za prestanak radnog odnosa u procesu revizije

 Član 17.

 Zaposlenik u Općinskom pravobranilaštvu kome prestane radni odnos u skladu sa odredbama člana 67. Zakona o državnoj službi, pravo na otpremninu ostvaruje u skladu sa članom 68. Zakona.

U obračun visine otprmnine u obzir se uzima prosječna mjesečna plaća zaposlenika koju je ostvario u mjesecu koji je predhodio mjesecu u kojem je zaposlenik primio rješenje o prestanku radnog odnosa.

XIII Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja ili smrti

Član 18.

Zaposlenik ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa uključenjem rizika od prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa u općinskim službama za upravu.

Visina osiguranja iz stava 1. ovog člana određuje se prema polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, odnosno polici osiguranja od rizika od prirodne smrti.

Ugovor o osiguranju sa odgovarajućim osiguravajućim društvom zaključuje Općinski pravobranilac za sve zaposlenike uposlene u Općinskom pravobranilaštvu.

XIV Poseban dodatak za posebne uslove rada 

Član 19.

Zaposleniku koji radi na poslovima kod kojih postoje posebni uslovi rada može se utvrditi pravo na poseban dodatak u visini do 20% od osnovne plaće.

Općinski pravobranilac će svojim aktom odrediti poslove iz stava 1. ovog člana, koii se obavljaju pod posebnim uslovima rada.

XV Rješavanje o naknadama I drugim materijalnim pravima

 Član 20.

Naknade i druga materijalna prava predviđena ovim Pravilnikom, ostvaruju se donošenjem rješenja.

Rješenje iz stava 1. ovog člana donosi Općinski pravobranilac.

Član 21.

 Za sva druga pitanja iz oblasti koje tretira ovaj Pravilnik, a nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom primjenjivat će se odredbe Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće ( Sl. novine F BiH broj: 34/04), i Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (Sl. novine F BiH broj: 75/04).

Član 23.

Ovaj pravilnik se objavljuje se na oglasnoj ploči općine Travnik , a primjenjivat će se od 01.01.2008.g.

Broj:Jp.22/08                                                                OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

Datum: 03.03.2008. god.                                                        Sadžida Terzić

Pravilnik o radnim odnosima u pravobranilaštvu objavljen je  03.03.2008.god.na oglasnoj ploči općine Travnik.