Pravilnik o plaćama zaposlenika u općinskom pravobranilaštvu

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu – pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 46. stav 2., a u vezi sa članom 74. Zakona o državnoj službi (Sl. novine F BiH broj 29/03 ) Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi:

P R A V I L N I K

O PLAĆAMA ZAPOSLENIKA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU – TRAVNIK

 

I   OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilanikom utvrđuju se koeficijenti za obraćun plaća općinskog pravobranioca, zamjenika OP, stručnog saradnika i namještenika u OP.

Član 2.

Sredstva za plaće uposlenih u pravobranilaštvu obezbjeđuju se iz budžeta općine Travnik i budžeta općine Novi Travnik u skladu sa članom 39. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu.

II OBRAČUN PLAĆE

Član 3.

Plaća se određuje tako što se osnovica pomnoži sa koeficijentom platnog razreda i ukupan iznos uveća na temelju radnog staža.

Član 4. 

Osnovica za obračun plaće utvrđuje se u iznosu od 100 KM, i ona se utvrđuje za svaku kalendarsku godinu.

Član 5.

Koeficijenti za plaće pravobranioca i zamjenika utvrđuju se posebnim Zakonom o plaćama, prema  članu 34. Zakona o javnom pravobranilaštvu, a privremeno do donošenja Zakona, Odlukom Općinskog vijeća i ista je sastavni dio ovog Pravilnika. Ostalim zaposlenicima koeficijent se utvrđuje Odlukom Općinskog pravobranioca, u skladu sa Zakonom o državnboj službi u F BiH i Zakonom o namještenicima u F BiH.

III PLATNI RAZREDI

Član 6.

Koeficijenti za plaće  uposlenih u OJP, prema platnim razredima utvrđuju se na slijedeći način:

pravobranilac 14,00
zamjenik pravobranioca 12,50
stručni saradnik 12,00
mlađi samstalni referent – upisničar 6,50

Općinski pravobranilac izdaje rješenja o plaćama uposlenicima .

Član 7.

 Općinski pravobranilac ima pravo na položajni dodatak u visni 20% od plaće općinskog pravobranioca. Zamjenik općinskog pravobranioca ima pravo na položajni dodatak u visini 10% od plaće zamjenika općinskog pravobranioca.

Član 8.

Plaća svih zaposlenika se povećava za 0,6 % za svaku započetu godinu radnog staža, a najviše do 20%.

Član 9.

Zaposlenicima koji privremeno obavljaju poslove privremeno upražnjenog radnog mjesta u OP povećava se plaća do 50%, a u zavisnosti od nastalog povećanja obima posla, a sve u skladu sa članom 41.stav 1. Zakona o državnoj službi.

Član 10.

Zaposlenici imaju pravo na naknadu plaće do visine jedne plaće za vrijeme godišneg odmora i plaćenog odsustva i za prvih 30 (trideset) dana odsustva sa posla zbog bolesti ili invalidnosti.

OSTALE NAKNADE

Član 11.

 Osnovna plaća uvećava se :

  • za noćni rad za 35 %
  • za prekovremeni rad za 50%
  • za rad subotom i nedeljom (ako su neradno dani) za 30%
  • za rad na dan državnih praznika, službenici i namještenici imaju pravo na naknadunplaće uvećanu za 50%.

Član 12.

Zaposlenicima će se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u OP Travnik u skladu sa mogućnostima i to za navršenih:

pet (5) godina 0,50 prosječne mjesečne plaće
deset (10) godina 1 prosječna mjesečna plaća
petnaest (15) godina 1,25 prosječne mjesečne plaće
dvadeset (20) godina 1,25 prosjećne mjesečne plaće
dvadesetpet (25) godina 1,75 prosječne mjesečne plaće
trideset (30) godina 2 prosječne mjesečne plaće
tridesetpet (35) godina 2,5 prosječne mjesečne plaće

Osnovica za utvrđivanje jubilarne nagrade je prosječna mjesečna plaća ostvarena u Federaciji u predhodna tri mjeseca.

Član 13.

Plaće uposlenicima u OJP se obračunavaju i isplačuju mjesečno, za ostavareni broj radnih sati u skladu sa ovim Pravilnikom.

Član 14.

Za sva druga pitanja iz ove oblasti koja nisu regulirana ovim Pravilnikom, primjenjivat će se odredbe Zakona o državnoj službi, Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika u organima uprave u SBK i odredbe Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH.

                                                                           Član 15.

Ovaj pravilnik se objavljuje na oglasnoj ploči općine Travnik, a primjenjuje se od 01.01.02008.g.

Broj: Jp.21/08                                                                                  OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

Datum: 03.03.2008. god.                                                                              Sadžida Terzić

 Pravilnik o plaćama zaposlenika u Općinskom pravobranilaštvu Travnik objavljen je 3.03.2008.god. na oglasnoj ploči općine Travnik.