Pravilnik o poslovnju i Vođenju evidencije

IZVOD IZ PRAVILNIKA
O poslovanju i vodjenju evidencije u Kantonalnom i općinskom pravobraniteljstvu

Član 24.
Pismena koja dostavlja kurir i dostavljač zavode se u posebnu dostavnu knjigu.

Član 25.

Upisnici služe za upisivanje pismena kojima se u pravobranilaštvu osniva odredjeni predmet,evidentira tok postupka i pojedine radnje obavljene u toku postupka.
Pomoćne knjige služe za evidentiranje podataka na osnovu kojih se mogu brže i lakše pronaći pojedina pismena, kao i za upisivanje dopunskih i drugih podataka koji se evidentiraju u upisnicima.

Član 26.

Upisnike i pomoćne knjige vode djelatnici pisarnice.
Upisnici i pomoćne knjige vode se zasebno za svaku vrstu predmeta.

Član 27.

Upisnici i pomoćne knjige sastoje se iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu s tvrdim koricama. Propisani obrasci sastavni su dio ovog pravilnika.
Na korice se stavlja oznaka upisnika i pomoćne knjige, i godina na koju se upisnik i pomoćna knjiga odnose.

Član 28.

U pravobranilaštvu se obavezno vodi imenik.
Podaci u imenik unose se istovremeno s upisom predmeta u upisnik.

Član 29.

Imenici se vode u povezanim knjigama s posebnim listovima za svako slovo abecede.
U jednoj knjizi imenika može se upisivati više godina.
U tom slučaju na početku svake godine kod pojedinog slova stavlja se crvenom olovkom oznaka slijedeće godine.
Ako se u jednom predmetu postupak odnosi na više lica, svako lice upisat će se posebno u odgovarajući imenik.

U imenik se upisuje naziv tijela ili pravne osobe, odnosno ime i prezime osobe na koju se upis odnosi ili u čijem se interesu postupak vodi, njegovo sjedište, odnosno prebivalište, kao i broj predmeta u upisniku obrazac br. 2).

Član 30.

Pismena se upisuju u upisnik pomoćne knjige hronološkim redom.

Član 31.

Upis se ne može brisati. Ako je neki predmet pogrešno upisan, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu cijeli upis kosom crtom od lijevog donjeg prema desnom gornjem kutu , i rubriku za primjedbe stavlja se oznaka «pogrešan upis».

Predmet koji se upisuje iza pogrešno upisanog predmeta dobiva slijedeći redni broj, a poništeni redni brojevi pri zaključivanju upisnika na kraju godine se odbijaju od posljenjeg rednog broja.
Ostali pogrešni upisi se popravljaju unošenjem točnog upisa, s tim što se pogrešan upis precrtava tako da ostaje čitak.
2. Označivanje riješenih predmeta

Član 33.

Kad je predmet konačno riješen, ispred rednog broja stavlja se crvena oznaka konačnog rješenja.
Predmet se smatra konačno riješenim kad to županijski općinski pravobranitelj u predmetu odredi.

Član 34.

Ako se u predmetu koji je u upisniku označen kao konačno riješen nastavi postupak, predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisom. U rubrici za primjedbe ovog broja upisuje se ranija oznaka predmeta, a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta.
3. Spajanje i pripajanje predmeta u upisnicima.

Član 35.

Kada se više predmeta spoji radi provedbe jedinstvenog postupka, uz oznaku konačno riješenog predmeta u rubrici za primjedbe označava se redni broj predmeta sa kojima je spojen. U rubrici za primjedbe pod rednim brojem zajedničkog predmeta stavlja se bilješka.
Spojeni predmet se vodi dalje pod oznakom zajedničkog predmeta.

Član 37.

Upisnici se zaključuju na kraju godine.
Upisnici se zaključuju tako što se iza posljednjeg upisanog rednog broja stavlja konstatacija koja sadrži slijedeće podatke: dan, mjesec i godinu zaključenja, redni broj posljednjeg upisa, broj pogrešnih upisa, broj tačnih upisa, (kad se od broja posljednjeg upisa oduzme broj pogešnih upisa), broj riješenih predmeta i broj neriješenih predmeta. Ovu konstataciju potpisuje: radnik koji vodi upisnik i kantonalni i općinski pravobranilac.
Imenici i ostale pomoćne knjige se ne zaključuju.

5. Upisnici

Član 38.
Pravobranilaštvo vodi slijedeće upisnike:

upisnik za parnične predmete «P»
upisnik za izvršne predmete «I»
upisnika za upravne predmete «U»
upisnik za predmete vansudske nagodbe «Pn»
upisnik za predmete pravnih mišljenja «M»
upisnik za predmete s elementom inozemnosti «Ei»
upisnik za ostale predmeta «R»
upisnik za predmete uprave u pravobranilaštvu «Jp»

 

Član 39.

U upisnik «P» upisuju se svi predmeti u kojima pravobranilaštvo zastupa stranku u parničnom postupku u svojstvu tužioca, tuženog ili umiješanog, u vanparničnom postupku u svojstvu predlagača ili protivnika, u krivičnom postupku povodom postavljenog imovinsko-pravnog zahtjeva (obrazac br.3).

Član 40.

U upisnik «I» zavode se predmeti u kojima pravobranilaštvo zastupa stranke u izvršnom postupku u svojstvu povjerioca, dužnika ili učesnika, kao i u postupku izvršenja konfiskacije imovine (obrazac broj 4. ).

Član 41.

U upisnik «U» zavode se predmeti u upravnom postupku i upravnom sporu u kojima pravobranilaštvo zastupa stranku (obrazac broj 5).

Član 42.

U upisnik «Pn» zavode se predmeti prethodnog sporazumijevanja povodom povodom zahtjeva stranaka za naknadu štete od pravnih lica koja zastupa pravobranilaštvo (obrazac broj 6).

Član 43.

U upisnik «Ei» zavode se predmeti s elementom intimnosti (obrazac broj7.).

Član 44.

U upisnik «M» zavode se zahtjevi pravnih lica koja pravobranilaštvo zastupa radi davanja pravnog mišljenja i pružanja druge pravne pomoći u vezi sa zaključivanjem imovinsko-pravnih ugovora, kao i zahtjevi za davanje pravnih mišljenja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i općih akata.
U upisnik iz prethodnog stava upisuju se i usmeni zahtjevi za davanje pravnog mišljenja i pružanja drugih vidova stručne pomoći, o kojima se pravi službena zabilješka (obrazac br. 8).

Član 45.

U upisnik «R» upisuje se pismena koja se ne upisuu ni u jedan drugi upisnik i pogrešno dostavljena pismena (obrazac broj 9.).

Član 46.

U upisnik «Jp» upisuje se pismena koja se odnose na poslove uprave pravobranilaštva, a naročito na organizacijske poslove, opće upute i raspise, statistiku i izvješća, finansijsko-materijalno poslovanje, poslove u vezi sa radnim odnosima. (obrazac br.10).