Pravilnik o radnim odnosima

Na osnovu člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu – pravobraniteljstvu (Sl. novine SBK/KSB broj 6/97, 8/98, 1/00) i člana 74. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH broj 29/03 ) i člana 73. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH br. 49/05) Općinski pravobranilac – pravobranitelj donosi:

 P R A V I L N I K

O RADNIM ODNOSIMA

                                                                                             /PREČIŠĆENI TEKST/

 I   OSNOVNE ODREDBE

 Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se radno-pravni status Općinskog pravobranioca, zamjenika općinskog pravobranioca, stručnog saradnika i namještenika u Općinskom pravobranilaštvu Travnik, ( u daljem tekstu Pravobranilaštvo) u skladu sa Zakonom i općim kolektivnim ugovorom.

II   RADNA MJESTA U PRAVOBRANILAŠTVU

Član 2.

U pravobranilaštvu postoje radna mjesta i to : Općinski pravobranilac, zamjenik OP, stručni savjetnik i viši referent-upisničar.

Općinski pravobranlac i zamjenik općinskog pravobranioca se zapošljavaju na osnovu kriterija propisanih članovima 20, 21, i 22. Zakonom o javnom pravobranilaštvu SBK. Službenici i namještenici u Općinskom javnom pravobranilaštvu se zapošljavaju na osnovu oglasa, a u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH i Zakonom  o namještenicima u F BiH i ovim Pravilnikom.

Član 3.

 U općinskom pravobranilaštvu će se primjenjivati sljedeći principi:

 • zakonitost
 • transparentnost i javnost
 • odgovornost
 • uspješnost i ekonomičnost
 • profesionalna nepristrasnost
 • politička nezavisnost

Član 4.

Općinski pravobranilac, zamjenik OP, stručni saradnik i namještenici Općinskog javnog pravobranilaštva izvršavaju zadatke predviđene opisom radnih mjesta, primjenjuju i osiguravaju poštivanje Ustavno – pravnog poretka i Zakona u državi BiH i Federaciji BiH. Općinski pravobranilac, zamjenik općinskog pravobranioca, stručni saradnik i namještenici u Općinskom pravobranilaštvu su nepristrasni, a u vršenju svoje dužnosti rukovode se općim interesom.

III   PRAVA I DUŽNOSTI UPOSLENIKA

 Član 5.

Općinski pravobranilac, zamjenik OP, stručni saradnik i namještenici u Općinskom pravobranilaštvu imaju pravo:

 1. na stalni radni odnos u skladu sa rješenjem o zasnivanju radnog odnosa
 2. na odsustvo utvrđeno Zakonom, kao i na nastavak rada na istom ili sličnom  radnom mjestu po isteku odsustva
 3. da bude nagrađen na osnovu zadataka i rezultata rada
 4. na plaću i naknadu
 5. na potporu i pomoć u stručnom obazovanju i profesionalnom usavršavanju u cilju napredovanja u karijeri
 6. na zaštiti svog fizičkog i materijalnog integriteta od države tokom obavljanja službene dužnosti
 7. da se nadređeni prema njemu odnosi poštujući njegovo ljudsko dostojanstvo
 8. da se učlani u sindikat ili profesionalno udruženje u skladu sa Zakonom
 9. da štrajkuje u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Općinski pravobranilac i zamjenik OP ne smiju obavljati dužnost, djelatnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa njegovim službenim dužnostima, a u slučajevima navedenim u članu 32. Zakona o javnom pravobranilaštvu.

Član 7.

O pravima i dužnostima uposlenika u OJP odlučuje Općinski pravobranilac.

O pravima i  dužnostima iz stava 1. ovog člana donosi se rješenje.

Član 8.

 Po potrebi stručni savjetnik i namještenik mogu biti premješteni sa jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto u Općinskom javnom pravobranilaštvu , ali samo u njegovom zanimanju , u istom službenom zvanju I u istom platnom razredu.

Ukoliko upražnjeno radno mjesto nije moguće popuniti internim oglasom ili internim premještanjem , upražnjeno radno mjesto se oglašava  putem javnog oglasa.

IV POSTUPAK IZBORA I IMENOVANJA

Član 9.

 Postupak izbora i imenovanja Općinskog pravobranioca i zamjenika OP uređuje se Zakonom o javnom pravobranilaštvu i Zakonom o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima F BiH.

Postupak za prijem u radni odnos službenika I namještenika uređuje se Zakonom o državnoj službi I Zakonom o namještenicima  u F BiH.

a)  Opći uslovi za postavljanje Općinskog pravobranioca i zamjenika OP su:

 •  da je državljanin Bosne I Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina
 • da je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
 • da je zdravstveno sposoban
 • da ima iskazane stručne i radne sposobnosti
 • da u posljednje 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpuštano iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere
 • da nije obuhvaćeno odredbama člana 9. Ustava BiH

b) Opći uslovi za postavljanje stručnog savjetnika su:

 • da je državljanin Bosne I Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina
 • da je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
 • da je zdravstveno sposoban
 • da u posljednje 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpuštano iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere
 • da nije obuhvaćeno odredbama člana 9. Ustava BiH

c) Opći uslovi za postavljanje namještenika su:

 •  punoljetnost
 • opća zdravstvena sposobnost
 • školska sprema određene struke i stepena koji je potreban za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta
 • državljanstvo BiH
 • da se protiv tog lica ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivični djelo koje po Zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u Općinskom pravobranilaštvu.

Član 10.

 Probni rad za uposlenika koji se prvi put zapošljava traje tri mjeseca.Nakon isteka probnog rada vrši se ocjenjivanje. Ukoliko je ocjena rada zadovoljavajuća Općinski pravobranilac potvrđuje  postavljenje uposlenika na radno mjesto. Ukoliko je ocjena rada nezadovoljavajuća Općinski pravobranilac razrješava dužnosti uposlenika na radno mjesto koji time gubi svoj status bez primanja naknade zbog otpusta.

Razriješeni uposlenik ima pravo podnijeti žalbu Uredu za žalbe radi preispitivanja Odluke.

Probni rad uposlenika može se produžiti do šest (6) mjeseci, a na osnovu podnesenog zahtjeva namještenika Općinskom pravobraniocu.

V OCJENA RADA

Član 11.

Ocjenu rada uposlenika u Općinskom javnom pravobranilaštvu vrši Općinski pravobranilac svakih dvanaest (12) mjeseci.

Ocjena rada zasniva se na postignutim rezultatima rada, odgovornosti, blagovremenosti,  urednosti i radnoj disciplini.

Ocjena može biti:

 • nezadovoljava
 • zadovoljava
 • uspješan
 • naručito uspješan

VI PREKOBROJNOST

Član 12.

Prekobrojnost nastaje isključivo kao posljedica reorganizacije, smanjenja obima poslova u Općinskom pravobraniaštvu.

Službenika I namještenika prekobrojnim proglašava Agencija za državnu službu F BiH, a na prijedlog Općinskog pravobranioca.

Uposlenik  koji je proglašen prekobrojnim može se :

 • rasporediti na slično upražnjeno radno mjesto u drugom organu državne službe
 • ukoliko je ovaj raspored nemoguć uposleniku se nudi prijevremeno penzionisanje u skladu sa Zakonom.
 • ukoliko je privremeno penzionisanje nemoguće Općinski pravobranilac razriješava dužnosti prekobrojnog uposlenika
 • uposlenik koji je proglašen prekobrojnim, a nije dalje raspoređen ima pravo na otpremninu u skladu sa članom 45. Zakona o državnoj službi, te na naknadu za slučaj nezaposlenosti u skladu sa Zakonom.

VII RADNO VRIJEME

Član 13.

 Radni dani u Općinskom pravobranilaštvu su: ponedeljak, utorak, srijeda, četvratk i petak.

Zaposleni u Općinskom pravobranilaštvu imaju pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od 30 (trideset) minuta i isti se koristi od 10,30 do 11,00 sati.

Vrijeme odmora iz stava 2. ovog člana ne računamo u radno vrijeme.

Član 14.

Zaposleni u Općinskom pravobranilaštvu imaju pravo na dnevni odmor između dva uzastopna radna dana od najmanje dvanaest (12) sati neprekidno i na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24( dvadeset i četiri) sata neprekidno.

Ako je neophodno da zaposlenik radi na dan sedmičnog odmora osigrava mu se jedan slobodan dan u periodu određenom prema dogovoru.

VIII GODIŠNJI ODMOR

Član 15.

Godišnji odmor za Općinskog pravobranioca, zamjenika OP utvrđuje se u trajanju od najmanje 25, a najviše 36 radnih dana, u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u F BiH, odnosno Kolektivnog ugovora.

Godišnji odmor za službenike u OP uvrđuje se u skladu sa Zakonom o državnoj službi u F BIH, I člana 13. Kolektivnog ugovora, I iznosi najmanje 20 radnih dana

Godišnji odmor za namještenike u Općinskom pravobranilaštvu utvrđuje se u trajanju od najmanje 18, a najviše 30 radnih dana, a izuzetno do 36 radnih dana, u skladu sa Zakonom o namještenicima u F BiH.

Član 16.

Dužina godišnjeg odmora od 18 i 25 radnih dana uvećava se na sljedećim osnovama i mjerilima

NA OSNOVU RADNOG STAŽA

za svake 3 (tri) godine    1 radni rad

 

NA OSNOVU SLOŽENOSTI POSLOVA:

Općinski pravobranilac, zamjenik OP i st. saradnik 4 radna dana
Namještenici sa SSS 2 radna dana

   NA OSNOVU USLOVA RADA

Rad u smjenama i u neradne dane 2 radna dana

PO OSNOVU SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLOVA

roditelj ili staratelj sa djetetom do 7 godina starosti (za svako dijete) 1 radni dan
samohrani roditelj ili staratelj sa djetetom do 10 godina starosti (za svako dijete) 2 radna dana
invalidi 2 radna dana
samohrani roditelj ili staratelj sa hendikepiranim dijetetom (za svako dijete) 2 radna dana

PO OSNOVU REZULTATA RADA

za uspješne rezultate rada 1 radni dan
za naručito uspješne rezultate rada 2 radna dana

Član 17.

Zaposlenik koji nije stekao pravo na godišnji odmor (nema 6 mjeseci neprekidnog rada) ima pravo na 2 radna dana godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec rada.

Član 18.

U godišnji odmor ne računa se subota, nedjelja i državni praznici.

Član 19.

 Na osnovu plana korištenja godišnjeg odmora Općinski pravobranilac dužan je uposlenicima izdati rješenje o godišnjem odmoru najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Rješenje Općinskom pravobraniocu izdaje zamjenik općinskog pravobranioca.

IX PLAĆENO ODSUSTVO

Član 20.

Uposlenici u Općinskom javnom pravobranilaštvu imaju pravo na plaćeno odsustvo od ukupno sedam (7) radnih dana u kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

stupanje u brak tri (3)  radna dana
rođenje djeteta tri (3) radna dana
teže bolesti ili smrti člana porodice pet (5) radna dana
selidbe dva (2) radna dana
dobrovoljnom davanju krvi dva (2)
većih oštećenja ili uništenja materijalnih dobara  (požar, poplava, zemljotres itd) pet (5) radnih dana
vjerski praznici u toku godine dva (2) radna dana

Član 21.

Uposlenici imaju pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od pet (5) radnih dana za pripremanje i polaganje stručnog ispita ili drugog ispita koji predstavljaju uslov za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je isti raspoređen.

Član 22.

Korištenje prava navedenih u članu 20., 21. i 22. ovog Pravilnika odobravat će Rješenjem Općinski pravobranilac, a na osnovu podnesenog zahtjeva od strane zaposlenika.

X NEPLAĆENO ODSUSTVO

Član 23.

Uposlenicima u Općinskom javnom pravobranilaštvu se može odobriti neplaćeno odsustvo sa rada do 30 radnih dana u kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

 • za pripremanje i polaganje ispita
 • za sudjelovanje u stručnim seminarima
 • za gradnju ili popravku kuće ili stana
 • za njegu člana porodice
 • za sudjelovanje na kulturnim i sportskim susretima i dr. sličnim slučajevima.

Odsustvo iz stava 1. ovog člana može se odobriti Rješenjem Općinskog pravobranioca na osnovu podnesenog zahtjeva zaposlenika, samo pod uslovom ako odsustvo zaposlenika sa posla neće uticati na blagovremeno obavljanje službenih poslova.

Član 24.

Pitanja vezano za rad sa skraćenim radnim vremenom rješavat će se u skladu sa Uredbom o Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova I ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (Sl. novine F BiH broj: 35/04) , osnovne djelatnosti iz nadležnosti oragana državne službe koje obavljaju državni službenici , uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.

XI STRUČNO USAVRŠAVANJE

Član 25.

 Uposlenici u Općinskom javnom pravobranilaštvu su obavezni da neprestano rade na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju.

Uposlenici u OJP imaju pravo i obavezu učestvovati na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti.

XII PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 Član 26.

Općinskom pravobraniocu i zamjeniku OP dužnost prestaje u skladu sa odbedbama člana 26. Zakona o javnom pravobranilaštvu.

Član 27.

Ostalim uposlenicima u Općinskom javnom pravobranilaštvu prestaje radni odnos u Općinskom pravobranilaštvu :

 1. dobrovoljnim istupanjem iz Općinskog pravobranilaštva
 2. navršavanjem 40 godina penzionog staža i navršavanjem zakonskih godina života (65 godina)
 3. gubitkom državljanstva Bosne i Hercegovine
 4. sticanjem državljanstva druge države suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima
 5. prekobrojnošću
 6. nezadovoljavajući probni rad
 7. dvije uzastopne negativne ocjene rada
 8. ako je osuđen za krivično djelo i zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan sa rada u državnoj službi od 6 (šest) mjeseci
 9. na osnovu izrečene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u državnoj službi
 10. predajom dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijave za prijem u državnu službu za koje se kasnije dokaže da su lažne

Ostale uposlenike razrješava Općinski pravobranilac .

XIII DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Član 28.

 Uposlenici u Općinskom pravobranilaštvu odgovaraju disciplinski samo za povrede službene dužnosti koje su nastale kao rezultat njegove krivice.

Član 29.

 Uposlenici u Općinskom pravobranilaštvu mogu se smatrati disciplinski odgovornim samo za povrede službene dužnosti utvrđene u članu 55. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i za te povrede mogu im se izreći samo disciplinske mjere iz člana 57. istog Zakona, a na način propisan Uredbom o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH ( Sl. novine Federacije BiH broj: 72/04)

Član 30.

Disciplinski postupak i izricanje disciplinske mjere provodit će se odredbama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine Federacije BiH broj: 72/04).

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Za sva druga pitanja iz oblasti koje obuhvata ovaj Pravilnik, a nisu regulisana istim, primjenjivat će se odredbe Zakona o javnom pravobanilaštvu, Zakona o državnoj službi,  Zakona o namještenicima u F BiH te Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u F BiH.

Član 32.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način I u postupku za njegovo donošenje.

 Član 33.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

Broj:    Jp.124/09                                                          OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

Datum: 29.12.2009.god.                                                          Sadžida Terzić