PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU/PRAVOBRANITELJSTVU TRAVNIK

Ovim pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija Općinskog pravobranilaštva Travnik (u daljem tekstu Pravobranilaštva), djelokrug rada, rukovođenje, sistematizacija radnih mjesta, radni odnosi i disciplinska odgovornost, ostvarivanje javnosti rada kao i saradnja sa drugim organima i organizacijama u vršenju njegove funkcije i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i obavljanje poslova iz nadležnosti ovog organa.

Pravilnik o Organizaciji

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO / PRAVOBRANITELJSTVO TRAVNIK

 

 

 

 

 

    PRAVILNIK
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U   OPĆINSKOM
PPRAVOBRANILAŠTVU / PRAVOBRANITELJSTVU

                                                                      TRAVNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travnik, 2020. godina

Na osnovu člana 48. Zakona o pravobranilaštvu/pravobraniteljstvu („Službene novine KSB/SBK“ br. 8/17), člana 74. Zakona o državnoj  službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 77/06 – odluka US, 34/10 – odluka US, 45/10 , 4/12, 99/15 i 9/17 – odluka Ustavnog Suda), člana 73.Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine  F BiH, 49/05) i člana 37. Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine F BiH br: 35/04,  3/06, 9/12,8/14 i 9/16) uz pribavljenu saglasnost Općinskih vijeća Travnik i Novi Travnik, Općinski pravobranilac Općinskog pravobranilaštva Travnik donosi:

 

PRAVILNIK
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPĆINSKOM
PRAVOBRANILAŠTVU /PRAVOBRANITELJSTVU TRAVNIK

 

 

 POGLAVLJE I.

 

OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

 

Ovim pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija Općinskog pravobranilaštva Travnik (u daljem tekstu Pravobranilaštva), djelokrug rada, rukovođenje, sistematizacija radnih mjesta, radni odnosi i disciplinska odgovornost, ostvarivanje javnosti rada kao i saradnja sa drugim organima i organizacijama u vršenju njegove funkcije i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i obavljanje poslova iz nadležnosti ovog organa.

 

Član 2.

(Opća načela)

 

Unutrašnja organizacija pravobranilaštva uređuje se tako da osigurava:

 • zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova,
 • racionalna organizacija i uspješno rukovođenje,
 • praćenje i proučavanje zakonskih i podzakonskih propisa, sudske i upravne prakse iz djelokruga nadležnosti Pravobranilaštva,
 • uredno i blagovremeno vođenje evidencija,
 • kvalitetno i uredno formiranje spisa, rukovanje spisima, njihovo čuvanje i arhiviranje
 • primjena principa javnosti rada Pravobranilaštva shodno zakonskim propisima
 • saradnja sa drugim državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim organima i organizacijama, kao i eventualna suradnja sa međunarodnim organima i organizacijama, te nevladinim domaćim i stranim organizacijama.
 • omogućavanje stručnog obrazovanja, usavršavanje i edukacija zaposlenih
 • druga pitanja iz djelokruga rada Pravobranilaštva u skladu s važećim zakonskim i       podzakonskim propisima.

 

 

 

 

 

Član 3.

(Nadležnost)

 

Ovo Pravobranilaštva obavlja poslove pravobranilaštva za područje općina Travnik i Novi Travnik kako je predviđeno Odlukoma o osnivanju pravobranilaštva. Nadležnost Općinskog pravobranilaštva:

 

 1. u skladu sa propisima, preduzima određena pravna sredstva i mjere u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina Travnik i Novi Travnik u svim sudskim i upravnim postupcima
 2. obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općinskih organa, upravnih organizacija i službi, kao i drugih institucija koje nemaju svojstvo pravnog lica, a finansiraju se iz budžeta općina Travnik i Novi Travnik
 3. mogućnost zastupanja pravnih lica, koje osniva općina Travnik i Novi Travnik i finansiraju se iz budžeta tih općina.
 4. Pruža stručnu pomoć organima i pravnim licima, koja se osnivaju i finansiraju iz budžeta općina
 5. Daje mišljenja o ugovorima i odlukama o stjecanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu općina o ugovorima o kupoprodaji, zamjeni, zakupu ili prijenosu na privremeno i trajno korištenje stvari, uz naknadu ili bez naknade, ugovorima o koncesiji, ugovorima o građenju, i udruživanju sredstava za građenje, kao i drugim ugovorima kojima se pribavljaju stvari ili raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima u vlasništvu općina.

 

Član 4.

(rukovođenje)

 

U skladu s ovim Pravilnikom Općinski pravobranilac rukovodi radom u Pravobranilaštvu, utvrđuje raspored poslova zaposlenicima, donosi upute i daje smjernice za njihov rad .

U slučaju spriječenosti općinskog pravobranioca da obavlja svoju funkciju, rukovođenje radom Pravobranilaštva obavlja zamjenik općinskog pravobranioca.

 

Član 5.

(dužnosti zaposlenika)

 

Zaposleni u ovom Pravobranilaštvu raspoređeni prema ovom Pravilniku dužni su svoje poslove vršiti savjesno, efikasno i blagovremeno.

O svakom uputstvu i nalogu koji nisu u skladu sa zakonom zaposlenik je dužan skrenuti pažnju Pravobraniocu,  bez odlaganja i po potrebi izvijestiti Kantonalnog pravobranioca i Ministra pravosuđa i uprave SBK.

 

Član 6.

(primjena drugih propisa)

 

Odredbe Zakona o organizaciji organa uprave Federacije BiH  (”Službene novine Federacije BiH” br. 35/05) koje se odnose na rukovođenje i odgovornosti rukovodioca organa i njihovih zamjenika shodno se primjenjuju i na Općinskog pravobranioca i njegovog zamjenika

 

 

 

 

 

 

 

Poglavlje II. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

 

 

Član 7.

(sistematizacija radnih mjesta)

 

 1. Pravobranilačku funkciju vrši pravobranilac i zamjenik pravobranioca
 2. Ostale poslove iz nadležnosti Pravobranilaštva vrši stručni savjetnik i stručni saradnik

 

Za obavljanje poslova i zadataka iz osnovne djelatnosti i poslova pomoćne djelatnosti u Pravobranilaštvu, utvrđuju se sljedeća radna mjesta:

 

Općinski pravobranilac

1 izvršilac

Zamjenik općinskog pravobranioca

1 izvršilac

Stručni savjetnik

1 izvršilac

Stručni saradnik

1 izvršilac

 

 

Član 8.

(unutrašnja organizacija)

 

 1. Općinsko pravobranilaštvo Travnik u svojoj organizacionoj strukturi nema organizacionih jedinica
 2. Organizacija rada uređena je po samostalnim izvršiocima.

 

 

Član 9.

(pravobranilac)

 

 1. Opis poslova pravobranioca

 

 • predstavlja Pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i poduzima mjere za koje je ovlašten po zakonu,
 • organizira rad Pravobranilaštva i osigurava zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova iz djelokruga Pravobranilaštva,
 • donosi akte za koje je ovlašten,
 • podnosi tužbe sudu i preduzima sve pravne radnje u parnicama, izvršnim predmetima, upravnim postupcima, upravnim sporovima te zemjišno-knjižnim predmetima
 • inicira povremene sastanke sa Načelnicima, pomoćnicima Načelnika radi razmatranja pitanja značajnih za ostvarenje nezavisnog, nepristrasnog, profesionalnog i zakonitog rada pravobranilaštva,
 • utvrđuje program rada i podnosi izvještaje o radu Pravobranilaštva,
 • zastupa općine i druge stranke čije interese štiti prema zakonu o sudskim i upravnim postupcima i poduzima sve potrebne mjere i pravna sredstva radi zaštite imovine, imovinskih prava općina i drugih organa koje zastupa u skladu sa zakonom,
 • pruža stručnu pomoć organima i pravnim licima i drugim institucijama koje imaju svojstvo pravnog lica, a finansiraju su iz budžeta općina
 • daje mišljenja na ugovore o kupoprodaji, zamjeni zakupu ili prenosu korištenja stvari u vasništvu općina, i na ostale ugovore čija je vrijednost veća od 3.000,00 KM.
 • obavještava Općinska vijeća i druge nadležne organe o uočenim pojavama iz djelokruga svog rada i daje prijedloge za sprečavanje štetnih pojava,
 • obezbjeđuje saradnju Pravobranilaštva sa pravosudnim organima, općinskim i drugim organima i organizacijama u cilju obavljanja zakonom predviđenih poslova,
 • rukovodi radom kolegija pravobranilaca, koga čine pravobranilac i zamjenik
 • daje i potpisuje naloge za nabavku potrebnih materijalnih sredstava i opreme i vršenje usluga neophodni za rad Pravobranilaštva,
 • nalaže i ovjerava sredstva plaćanja u vezi materijalno-finansijskog  poslovanja
 • odlučuje u skladu sa zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Pravobranilaštvu, te odlučuje o odsustvu,
 • potpisuje i ovjerava sve akte i pismena iz djelokruga rada Pravobranilaštva i izdaje naloge za dužnosti i potrebna ovlaštenja zaposlenim u Pravobranilaštvu,
 • pruža informacije u vezi sa radom i djelovanjem Pravobranilaštva
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Pravobranilaštva predviđene zakonom

 

Poslovi pravobranioca su poslovi osnovne djelatnosti i po prirodi su najsloženiji.

Uslovi za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca  utvrđeni su članom 36. Zakona o pravobranilaštvu SBK (”Službene novine SBK/KSB” bro:j 8/17).

 

 

 1. Način imenovanja : u skladu sa Zakonom
 2. Broj izvršilaca :jedan (1)

 

Član 10.

(zamjenik pravobranioca)

 

 1. Opis poslova

 

 • Obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općina
 • Zastupa općine i u tom cilju preduzima pravna sredstva i mjere zaštite imovine i imovinskih interesa općina u svim sudskim i upravnim postupcima
 • zamjenjuje pravobranioca u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoje dužnosti i ovlaštenja,
 • pomaže pravobraniocu u obavljanju njegovih poslova,
 • pruža stručnu pomoć i daje pravna mišljenja u postupcima donošenja akata u slučaju predviđenim zakonom,
 • zastupa strane čije interese štiti prema odredbama zakona iz oblasti sudskih i upravnih postupaka,
 • preuzima mjere i pravna sredstva radi zaštite imovinskih prava i interesa općina čije interese zastupa prema zakonu,
 • provođenje neophodnih radnji i poslova koje se odnose na izvršni postupak
 • prati i proučava pojave od interesa za ostvarivanje funkcije  pravobranilaštva i predlaže odgovarajuće mjere,
 • vrši i druge poslove iz djelokruga pravobranilaštva koje mu odredi Općinski pravobranilac
 • za svoj rad odgovoran je Pravobraniocu

 

 1. Poslovi zamjenika pravobranioca su poslovi osnovne djelatnosti i po prirodi najsloženiji.

 

 

 

 

 

 1. Uslovi za obavljanje poslova zamjenika pravobranioca u pravobranilaštvu su:

 

 1. VSS, završen pravni fakultet – VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje drugog   ciklusa     Bolonjskog  studiranja  (300 ECTS bodova)- pravne struke,
 2. Položen pravosudni ispit,
 3. Najmanje tri (3) godine radnog staža nakon položenog pravosudnog ispita, na imovinskopravnim  poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima  i drugim državnim tijelima, odnosno tri (tri) godine radnog staža  na drugim pravnim poslovima,
 4. Poznavanje rada na računaru,

 

 

 1. Način imenovanja: u skladu sa Zakonom
 2. Broj izvršilaca: jedan (1)

 

 

Član 11.

(stručni savjetnik)

 

 1. Opis poslova stručnog savjetnika

 

 • aktivno pomaže pravobraniocu i njegovom zamjeniku u svim sudskim parnicama i u žalbenim postupcima u kojima se Općina pojavljuje kao tužena ili tužilac,
 • priprema dokazni materijal i dostavlja ga pravobraniocu ili zamjeniku pravobranioca;
 • zastupa pred sudom  strane čije interese štiti prema odredbama zakona iz oblasti sudskih i upravnih postupaka,
 • priprema pravobraniocu i zamjeniku pravobranioca propise koji se tiču pojedinih slučajeva;
 • kreira sve vrste tužbi u kojima je jedna od strana Općina;
 • na temelju pretpostavki koje ukazuju na postojanje osnova za sudskim postupkom aktivno radi na utvrđivanju činjenica i potreba za pokretanjem takvog postupka, pronalaženjem dokaza, te u osnovnim slučajevima inicira putem pravobranioca pokretanje sudskog postupka, a u cilju zaštite općinskih resursa i sredstava;
 • po potrebi sarađuje sa uposlenicima općinske uprave pri postizanju njihovih postavljenih ciljeva;
 • aktivno unapređuje svoju produktivnost, kompetentnost, profesionalizam i fleksibilnost, tako da poslovi mogu biti obavljeni optimalnom brzinom i tačnošću;
 • izrada prednacrta, nacta i prijedloga podzakonskih akata u okviru nadležnosti pravobranilaštva, nomotehnička obrada tih propisa kao i pripremanja izmjene i dopune tih propisa
 • davanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za pripremu podzakonskih propisa povodom upita pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti
 • izrada pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika, namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa
 • obavlja i druge poslove po nalogu općinskog pravobranioca  u skladu sa  stručnom spremom;
 • za svoj rad odgovoran je općinskom pravobraniocu.

 

 1. Uslovi za obavljanje poslova:

 

 1. VSS/VII stepen stručne spreme, pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje pravne struke prvog ili drugog ciklusa univerzitetskog studija Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 300 ECTS), najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja znanja VSS, odnosno visokog obrazovanja,
 2. položen stručni ispit
 3. poznavanje rada na računaru
 4. najmanje 3 godine radnog staža

 

 1. Poslovi stručnog savjetnika su poslovi osnovne djelatnosti.

 

 1. Razvrstavanje poslova:
 2. najsloženiji normativno pravni poslovi,
 3. složeniji stručno operativni poslovi,
 4. složeniji normativno pravni,
 5. složeniji upravni poslovi

 

Član 12.

(stručni saradnik)

 

 1. Opis poslova stručnog saradnika

 

 • vodi upisnike shodno Pravilniku o poslovanju i vođenju evidencije u Pravobranilaštvu,
 • formira predmete, evidentira njihovo kretanje i vrši njihovu blagovremenu obradu,
 • prati važeće zakone, podzakonske i normativne akte koji se odnose na predmete i poslove koji su mu dodijeljeni, prati sve izmjene istih zakona i propisa, te sudjeluje u izradi normativnih akata iz djelokruga svog radnog mjesta;
 • koordinira rad sa strankama pravobranioca;otprema i prijem pošte
 • vodi evidencije statistike analitike za izvještaje Pravobranilaštva, analize i informacije
 • zavodi predmete kroz upisnike i priprema spise za sve faze postupka, radi nacrte tužbi, odgovora na tužbu, prijedloga za izvršenja, arhiviranje predmeta,
 • stara se o evidenciji , kretanju, kompletiranju i čuvanju spisa, analiza i izvještaja,
 • vodi evidenciju svih ugovora,
 • vodi evidenciju statistike i analitike, sačinjava izvještaje Pravobranilaštva
 • obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi sa radnim odnosom uposlenih u Pravobranilaštvu,
 • popunjava i evidentira naloge za službena putovanja,
 • neposredno radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovne aktivnosti.
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta po nalogu Pravobranioca
 • za svoj rad odgovoran je Općinskom pravobraniocu

 

 1. Uslovi za vršenje poslova:
 • VSS/VII stepen stručne spreme, pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje pravne struke prvog ili drugog ciklusa univerzitetskog studija Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 240 ECTS bodova), i najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS, odnosno visokog obrazovanja.
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računaru
 • najmanje 1 godina radnog staža

 

 1. Poslovi stručnog suradnika su poslovi osnovne djelatnosti po prirodi složeniji poslovi.

 

 

Poglavlje III. RUKOVOĐENJE I ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA

 

Član 13.

(Odgovornost za rad)

 

Općinski pravobranilac za  zakonit i efikasan rad odgovara  i podnosi najmanje jedanput godišnje izvještaj o svome radu Općinskom vijeću Travnik i Novi Travnik, za koje je osnovano ovo Pravobranilaštvo.

 

Član 14.

(stručni kolegij)

 

 1. Radi raspravljanja pitanja od značaja za unapređenje rada Pravobranilaštva i ostvarivanje njegove osnovne funkcije kao i drugih pitanja predviđenih Zakonom, načelnih i drugih pitanja iz djelokruga rada Pravobranilaštva, radi ažurnosti i efikasnosti rada pravobranilaštva, pravobranilac formira stručni kolegij.

 

 1. Sjednicu stručnog kolegija čine pravobranilac, zamjenik, po potrebi i stručni savjetnik

 

 1. Sjednica stručnog kolegija postavlja na dnevni red pitanja od značaja za ostvarivanje funkcije pravobranilaštva, a naročito:
 2. Pitanja u pogledu primjene Zakona
 3. Pitanja koja su od značaja za drštveni odnos i probleme u pravobranilačkoj praksi
 4. Pitanja u pogledu nacrta i programa rada pravobranilaštva

 

 1. Stručni kolegij saziva i njime rukovodi pravobranilac,

 

 

Poglavlje IV. SARADNJA U IZVRŠAVANJU POSLOVA

 

Članak 15.

(Saradnja u izvršavanju poslova)

 

 1. U rukovođenju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti Pravobranilaštvo ostvaruje saradnju sa pravosudnim organima, upravnim organima i ustanovama, i drugim tijelima i institucijama radi  efikasnijeg rada pravobranilaštva.
 2. Pravobranilaštvo ostvaruje saradnju sa drugim pravobranilaštvima i drugim organima u cilju razmjene iskustva, pružanja pravne pomoći, zauzimanja zajedničkih stavova Pravobranilaštva.

 

Poglavlje V.  PLANIRANJE RADA PRAVOBRANILAŠTVA

 

Član 16.

(Planiranje rada Pravobranilaštva)

 

 1. U skladu sa ovom Pravilnikom, pravobranilac koji rukovodi pravobranilaštvom donosi plan rada  i utvrđuje raspored poslova za izvršenje, donosi upute i daje smjernice za njihov rad.
 2. Pravobranilac utvrđuje godišnji raspored koji se može mjenjati i dopunjavati tokom godine.
 3. Rasporedom poslova osigurava se puna i ravnomjerna uposlenost zaposlenika i maksimalno iskorištavanje njihovih stručnih znanja i radnih sposobnosti radi što potpunijeg i efikasnijeg izvršavanja povjerenih poslova.

 

Poglavlje VI. PRIPRAVNICI, LICA NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU

 

Član 17.

(Prijem pripravnika)

 

 1. Pravobranilaštvo prima pripravnike, diplomirane pravnike, koje Pravobranilac raspoređuje na poslove i stara se o njihovom osposobljavanju za samostalno obavljanje poslova i zadataka.
 2. Pripravnici su pod nadzorom pravobranioca i zamjenika, te stručnog svjetnika, mogu obavljati iste zadatke kao stručni saradnici, s tim što ne mogu donositi odluke o predmetima.
 3. Na praksu za pripravnika u pravobranilaštvu može biti primljen dipl. pravnik, odnosno osoba koja ispunjava propisane uslove.
 4. Uslovi za obavljanje poslova su, završen  VII stepen stručne spreme – diplomirani pravnik, odnosno  visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema  obrazovanja pravne struke.
 5. Broj izvršitelja :1 (jedan).

Član 18.

 (lica na stručnom osposobljavanju)

 

 1. Pravobranilaštvo može primiti na praksu lica na stručnom osposobljavanju
 2. Odredbe koje se odnose na pripravnike shodno se primjenjuju i na lica na stručnom osposobljavanju
 3. Uslovi za obavljanje poslova je završen  VII stupanj stručne spreme – diplomirani pravnik, odnosno  visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema  obrazovanja pravne struke.
 4. Broj izvršilaca :1 (jedan) ili dva

 

 

  Poglavlje VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

 

Član 19.

(disciplinska odgovornost)

 

 1. Za povredu službene dužnosti zaposleni u pravobranilaštvu odogovaraju disciplinski.
 2. Disciplinska odgovornost postoji samo za povredu službene dužnosti utvrđene zakonom.
 3. Pokretanje i vođenje disciplinskog postupka  vrši se na način propisan zakonom i podzakonskim propisima i to:
 4. Disciplinska odgovornost Pravobranioca i zamjenika pravobranioca i službenika vrši se prema Uredbi  o pravilima  postupka za disciplinsku odgovornost  državnih službenika u organima  državne službe  u F BiH  ( novine FBiH broj 72/04).

 

Član 20.

(Povrede službene dužnosti)

             

 1. Povrede službene dužnosti su lake i teške.
 2. Teške povrede službene dužnosti utvrđuju se Zakonom, a lake povrede Zakonom i Uredbom Vlade i ovim Pravilnikom.
 3. Lake povrede službene dužnosti su:
 4. učestalo zakašnjenje na posao ili raniji odlazak bez odobrenja,
 5. napuštanje službenih prostorija u toku radnog vremena bez odobrenja ili iz neopravdanih razloga,
 6. neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije,
 7. neopravdan izostanak sa posla dva dana uzastopce ili tri dana tokom 30 dana,
 8. neobavještavanje rukovodioca o spriječenosti dolaska na posao u roku 24 sata bez opravdanog razloga,
 9. nekorektno ponašanje prema saradnicima ili drugim osobama u službi.

 

 

Poglavlje VIII.  JAVNOST RADA

 

Član 21.

(Javnost rada)

 

 1. Pravobranilaštvo u svom poslovanju osigurava potrebne uslove za javnost rada, u skladu sa Zakonu i ovim Pravilnikom.
 2. Javnost rada pravobranilaštva ogleda se i u podnošenju izvještaja jednom godišnje za proteklu godinu Općinskom vijeću i načelniku općina za koje je osnovano.
 3. Fizičke i pravne osobe koje su pod kontrolom Pravobranilaštva imaju pristupa informacijama u skladu sa Zakonom.
 4. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom oslobodi pristupa informacijama u F BiH (Sl. Novine F BiH br. 57/01, 48/11).

 

 

Poglavlje IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 22.

 (Tumačenje pravilnika)

 

 Bliža upustva za primjenu i tumačenje ovog Pravilnika daje Pravobranilac.

 

Član 23.

(Izmjene i dopune pravilnika)

 

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i u postupku po kojem je donesen.

 

Član 24.

(Stupanje na snagu)

 

 1. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog javnog pravobranilaštva Travnik broj: Jp-123/09 od 12.12.2009.god.
 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane Općinskog vijeća Travnik i Općinskog vijeća Novi Travnik.

 

 

 

 

OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

                      Sadžida Terzić

Naš broj: Jp- 01-19/20

Travnik, 05.02.2020.god.

 

 

 

 

 

 

 

Na ovaj pravilnik saglasnost je dalo Općinsko vijeće Travnik i Općinsko vijeće Novi Travnik u skladu sa članom 48.stav 1.  Zakona o pravobranilaštvu SBK/KSB (”Službene novine SBK/KSB br. 8/17) dana,  _______________________2020 godine, svojim aktom broj____________.