Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji

Na temelju člana 38. i 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu-pravobraniteljstvu («Sl.novine SBK broj: 6/97, 8/98, 1/00,14/03i 2/04 ),Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH, a uz predhodno pribavljenu saglasnost Ministarstva pravde SBK/ŽSB, Općinski javni pravobranilac-pravobranitelj Travnik, donosi

PRAVNILNIK
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI JAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA-PRAVOBRANITELJSTVA TRAVNIK
/ PREČIŠĆENI TEKST /
I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uredjuje se unutrašnja organizacija Općinskog javnog pravobranilaštva-pravobraniteljstva Travnik (u daljem tekstu:Pravobranilaštvo).

Član 2.

Unutrašnja organizacija Pravobranilaštva uredjuje se na način kojim se osigurava:

 • unutrašnja organizacija Pravobranilaštva,
 • sistematizacija poslova i zadataka koje obuhvaća raspored poslova i zadataka za službenike, s opisom osnovnih karakteristika tih poslova i zadataka,
 • broj službenika i uslovi u pogledu odgovarajuće stručne spreme i zasnivanje radnog odnosa,
 • rukovodjenje,
 • radni odnosi i disciplinska odgovornost,
 • program rada, godišnji raspored poslova i zadataka i izvještaj o radu
  javnost rada,
 • pripravnici i stručni saradnici,
 • saradnja s drugim javnim pravobranilaštvima i drugim tijelima i organizacijama u obavljanju poslova i zadataka.

II UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA U PRAVOBRANILAŠTVU

Član 3.

Unutrašnja organizacija Pravobranilaštva uredjuje se na način kojim se osigurava:

 • zakonito i stručno vršenje poslova,
 • efikasno i racionalno vršenje poslova,
 • praćenje i proučavanje sudske prakse,
 • primjena principa javnosti shodno zakonskim propisima,
 • ostvarivanje saradnje sa drugim organima i organizacijama,
 • potrebna uposlenost službenika i maksimalno korištenje stručnih znanja,
 • omogućavanje stručnog obrazovanja i usavršavanja u Pravobranilaštvu.

Član 4.

Djelokrug rada Pravobranilaštva utvrdjen je odredbama Zakona o javnom pravobranilaštvu i drugim zakonskim propisima.

Vrsta i obim poslova putem kojih se ostvaruje povjereni djelokrug rada utvrdjen je sa odredbama ovog Pravilnika.

Član 5.

U skladu sa ovim Pravilnikom općinski javni pravobranilac (u daljem tekstu pravobranilac) koji rukovodi Pravobranilaštvom utvrdjuje raspored poslova na izvršenje, donosi upute i daje smjernice za njihov rad.

Rasporedom poslova osigurava se puna i ravnomjerna uposlenost službenika i maksimalno iskorištavanje njihovih stručnih znanja i radnih sposobnosti radi što potpunijeg i efikasnijeg izvršavanja povjerenih poslova.

U slučaju spriječenosti pravobranioca, da obavlja funkciju zamjenjuje ga zamjenik javnog pravobranioca.

Član 6.

Službenici Pravobranilaštva rasporedjeni prema važećoj sistematizaciji utvrdjenoj ovim Pravilnikom dužni su vršiti svoje poslove blagovremeno, savjesno, uredno, a u skladu sa Ustavom, Zakonom te uputama i nalozima pravobranioca.

Član 7.

Propisi o državnoj upravi koji se odnose na upravljanje i odgovornost rukovodioca tijela uprave i njegovog zamjenika shodno se primjenjuju i na pravobranioca i njegovog zamjenika ako Zakonom o Javnom pravobranilaštvu nije drugačije odredjeno.

Propisi o radnim odnosima i plaćama službenika u tijelima uprave u F BIH shodno se primjenjuju kako na pravobranioca, njegovog zamjenika, tako i na službenike pravobranilaštva.

RASPORED POSLOVA I ZADATAKA (SISTEMATIZACIJA)

Član 8.

Za vršenje poslova i zadataka u Pravobranilaštvu utvrdjuje se slijedeća radna mjesta i odredjuje broj izvršilaca:

Javni pravobranilac …………………………………………..1 izvršilac
Zamjenik javnog pravobranioca ………………………..……1 izvršilac
Viši referent-upisničar………………………………….……..1 izvršilac

Član 9.

POSLOVI I ZADACI PRAVOBRANIOCA

predstavlja Pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i poduzima mjere na koje je ovlašten po Zakonu.
organizuje rad Pravobranilaštva i osigurava zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova iz djelokruga Pravobranilaštva utvrdjuje Program rada Pravobranilaštva,
zastupa stranke čiji interes štiti prema Zakonu u sudskim i upravnim postupcima i preduzima sve potrebne mjere i pravna sredstva radi zaštite imovine, imovinskih prava i interesa općine i drugih organa koje zastupa u skladu sa Zakonom, donosi akte na koje je ovlašten, podnosi izvještaj o radu,
osigurava saradnju Pravobranilaštva sa pravosudnim organima i organizacijama, organizuje rad Pravobranilaštva u skladu sa Pravilnikom o poslovanju i vodjenju evidencije koji donosi Ministar pravde Kantona,shodno članu 43. Zakona, odlučuje u skladu sa Zakonom o pravima i dužnostima kao i odgovornostima službenika Pravobranilaštva vrši i druge poslove iz  nadležnosti pravobranilaštva predviđene Zakonom, kao i poslove po nalozima kantonalnog pravobranilaštva i Ministarstva pravde.

Poslovi pravobranioca su poslovi osnovne djelatnosti i po svojoj prirodi su najsloženiji.

Uslovi: utvrđeni članom 20 i21 Zakona o javnom pravobranilaštvu, te člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu.

Član 10.
POSLOVI I ZADACI ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA

zamjenjuje pravobranioca u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoje obaveze i ovlaštenja,
pomaže pravobraniocu u provodjenju njegovih ovlaštenja i obaveza,
vrši i druge poslove iz djelokruga Pravobranilaštva koje mu on odredi, a naročito poslove vezane za davanje pravnih mišljenja,
daje pravna mišljenja u postupcima donošenja propisa i akata iz oblasti nadležnosti Pravobranilaštva, zastupa stranke čiji interes štiti prema odredbama Zakona u sudskim postupcima, i u upravnim postupcima,
prati i proučava pojave od interesa za ostvarivanje finansija Pravobranilaštva i preduzima odgovarajuće mjere, preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovinskih prava i interesa Općina za koje je imenovan po Zakonu.

U zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenik pravobranioca ima ovlaštenja pravobranioca.

Uslovi: Utvrdjeni članom 20. i 21. Zakona o javnom pravobranilaštvu i člana 4. Zakona o

izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu SBK (Sl. novine 6/97,8/98, 1/00)

Član 11.

Viši referent – Upisničar

vodi sve upisnike shodno Pravilniku o poslovanju i vodjenju evidencije u  Pravobranilaštvu,(službene novine SBK broj : 11/98)
evidentira kretanje svih predmeta u Pravobranilaštvu i vrši njihovu blagovremenu obradu, vodi evidenciju statistike i analitike izvještaja Pravobranilaštva, analize i informacije, zavodi predmete u dostavne knjige i dostavlja ih pravobraniocu odnosno njegovom zamjeniku, zavodi predmete kroz upisnik i priprema spise za sve faze postupka, vodi evidenciju svih ugovora,vodi poslove prepisa i sravnjavanja materijala po nalogu  pravobranioca, stara se o evidenciji, kretanju kompletiranju i čuvanju spisa, analiza i izvještaja, te prijema i otpreme pošte, obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi sa radnim odnosom službenika u Pravobranilaštvu,
vrši i druge poslove po nalogu pravobranioca, obavlja sve poslove prepisa, diktata i sravnjavanja materijala priprema, otkucani materijal za otpremu, vodjenje evidencije, vrši podizanje pošte i preduzima pismeno na pošti, obavlja i druge poslove po nalogu pravobranioca, poslovi i zadaci upisničara su poslovi osnovne djelatnosti, složenost –jednostavni

Uslovi za obavljanje ove vrste poslova su IV stepen, smjer opći, upravno administrativna, gimnazija ili ekonomska i položen stručni ispit za rad u organima uprave, te poznavanje rada na računaru i šest mjeseci radnog iskustva.

Način zasnivanja radnog mjesta: javni oglas

Broj izvršitelja 1 (jedan).

IV RUKOVODJENJE

Član 12.

U ostvarivanju osnovne funkcije Pravobranilaštva, pravobranilac će obrazovati stručni kolegij kao oblik organizovanja i metoda rada za raspravljanje načelnih i drugih važnih pitana iz djelokruga rada pravobranilaštva.

Kolegij sačinjavaju pravobranilac, zamjenik pravobranioca.

Član 13.

Kolegij se saziva i njegovim radom rukovodi pravobranilac.

U radu sjednice kolegija vodi se zapisnik kojeg vodi službenik, sa kratkim tokom rasprave zaključcima, prijedlozima i mišljenjima, kojeg odredi pravobranilac.

Član 14.

Administrativno-tehnički poslovi organizuju se i izvršavaju prvenstveno u cilju što potpunijeg i efikasnijeg izvršavanja osnovne djelatnosti Pravobranilaštva kao i za izvršavanje ostalih prava i obaveza utvrdjenih odgovarajućim zakonskim propisima.

Poslove iz prethodnog stava rukovodi pravobranilac.

V PRIPRAVNICI I STRUČNI SAVJETNICI

Član 15.

Pravobranilaštvo može imati pripravnike, diplomirane pravnike, koje pravobranilac rasporedjuje na poslove i stara se o njihovom osposobljavanju za samostalno obavljanje poslova i zadataka.

Član 16.

Pravobranilaštvo može imati u radnom odnosu stručne savjetnike, koji se mogu primiti po ukazanoj potrebi, po prethodno raspisanom konkursu.

Stručni savjetnici pomažu pravobraniocu odnosno zamjeniku pravobranioca u proučavanju predmeta, proučavanju pravnih pitanja u vezi sa radom Pravobranilaštva u pojedinim predmetima, samostalnom ili pod nadzorom pravobranioca i zamjenika pravobranioca, obavlja druge stručne poslove, zadužen je za vodjenje evidencije propisa i prateće stručne literature i stara se o blagovremenom osiguranju istih.

VI SLUŽBENA ZVANJA NAMJEŠTENIKA

Član 17.

Službeno zvanje namještenika na jednostavnim poslovima i zadacima je «viši referent upisničar» u skladu sa članom 6. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH (Sl.novine F BiH broj:49/05), odnosno člana 23. i 24.U redbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici (Sl.novine F BiH broj:69/05).

VII DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Član 18.

Zaposleni u Pravobranilaštvu odgovaraju za povredu službene dužnosti shodno Zakonu o državnoj službi u F BiH, Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika, Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH.

Član 19.

Povrede službene dužnosti su lake i teške.

Teške povrede službene dužnosti utvrdjuju se Zakonom, a lake povrede Zakonom Uredbom Vlade i ovim Pravilnikom.

Član 20.

Lake povrede službene dužnosti:

učestalo zakašnjenje na posao ili raniji odlazak bez odobrenja,
napuštanje službenih prostorija u toku radnog vremena bez odobrenja ili iz neopravdanih razloga, neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumetnacije, neopravdan izostanak sa poslova dva dana uzastopce ili tri dana tokom 30 dana, neobavještavanja rukovodioca o spriječenosti dolaska na posao u roku 24 sata bez opravdanog razloga, nekorektno ponašanje prema saradnicima ili drugim osobama u službi.

Odredbama Zakona o radnim odnosima F BIH koji se odnose na disciplinske mjere i kazne za povrede službene dužnosti, postupak zbog povrede službene dužnosti, udaljenje iz službe, smjenjivanje s položaja, izvršenje disciplinskih mjera odgovornost za štetu, kao i ostale odredbe Zakona, primjenjuju se i na službenike u Pravobranilaštvu.

VIII PROGRAM RADA I GODIŠNJI RASPORED POSLOVA I ZADATAKA

Član 21.

Programe rada donosi pravobranilac krajem godine za narednu godinu.

Član 22.

Godišnji raspored utvrdjuje pravobranilac koji se može mijenjati i dopunjavati tokom godine.

Ukoliko nema značajnih promjena u pogledu obima i strukture poslova godišnji raspored iz prethodne odnosi se na narednu godinu.

IX JAVNOST RADA

Član 23.

Pravobranilaštvo u svom poslovanju osigurava potrebne uslove za javnost rada, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

X SARADNJA S DRUGIM JAVNIM PRAVOBRANILAŠTVIMA I DRUGIM TIJELIMA

Član 24.

Pravobranilaštvo ostvaruje saradnju sa drugim javnim pravobranilaštvima i drugim tijelima u cilju razmjene iskustva, pružanja pravne pomoći, zauzimanja zajedičkih stavova pravobranilaštva. Pravobranilaštvo podnosi najmanje jedanput godišnje izvještaj o svom radu Općinskom vijeću Travnik i Novi Travnik, za koje je osnovano .

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Službenici koji budu primljeni u radni odnos, a koji nemaju položen stručni ispit dužni su da taj ispit polože u roku od 6 mjeseci.

Službeniku koji ne položi stručni ispit u tom roku prestaje radni odnos istekom tog roka.

U slučaju iz stava 2. ovog člana službenik nema pravo na otpusni rok.

Član 26.

Bliža uputstva za primjenu i tumačenje ovog Pravilnika daje pravobranilac.

Član 27.

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i u postupku po kojem je donesen, a za njegove izmjene koje su usklađene sa važećim Zakonskim odredbama , nije potrebna saglasnost nadležnog resornog Ministarstva SBK, već se isti usklađuje ad hoc.

Član 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu , osmog dana od dana objavljivanja.

OPĆINSKI JAVNI PRAVOBRANILAC

SADŽIDA TERZIĆ

Travnik, decembar, 2009.god.

Broj: Jp-123/09

«Na temeljni pravilnik saglasnost je dalo Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjebosanskog kantona/ŽSB, u skladu članu 38. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu («Sl.novine SBK/ŽSB» broj 6/97,8/98 i 1/200), dana ,14.10.2003.godine, svojim aktom broj: 03-02-185/2003.g.