Pravni osnov i razlozi donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Travnik

PRAVNI OSNOV DONOŠENJA PRAVILNIKA

                 U smislu odredbi člana 56. Zakona o pravobranilaštvu SBK/KSB, (Sl. novine SBK/KSB br. 8/17) , Općinsko pravobranilaštvo Travnik, kao zajednički organ općina Travnik i Novi Travnik, je u obavezi donijeti Pravilnik kojim se uređuju, odnosno sistematiziraju, poslovi i radni odnosi unutar  ovog državnog organa.

              Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Travnik, uređuje se nadležnost te sistematizacija radnih mjesta, koja obuhvata naziv radnih mjesta, opis poslova, uslove za obavljanje poslova, vrstu djelatnosti, naziv grupe u koju spadaju poslovi, složenost poslova, broj državnih službenika i namještenika, način rukovođenja pravobranilaštvom, ovlaštenja i odgovornosti zaposlenika u vršenju poslova i zadataka, djelokrug i način rada, sjednice stručnih kolegija, planiranje i izvješavanje o radu pravobranilaštva, saradnja koju pravobranilaštvo ostvaruje u vršenju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, broj pripravnika i lica na stručnom osposobljavanju  koji se primaju u radni odnos, uslovi za njihovo primanje, te druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i efikasno obavljanje poslova i zadataka. 

RAZLOZI DONOŠENJA PRAVILNIKA 

                  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog pravobranilaštva Travnik potrebno je usaglasiti sa Zakonom o pravobranilaštvu SBK, Zakonom o državnoj službi u F BiH, Zakonom o namještenicima u F BiH, Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanje određenih prava iz radnih odnosa, te Uredbom o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa službe koje obavljaju namještenici.

             Ovaj Pravilnik donesen je iz više razloga.

  • Kao prvo, u formalnom smislu, novim  Zakonu o pravobranilaštvu SBK ,brisan je izraz  „JAVNO“ te je u tom jezičkom smislu trebalo izmjeniti postojeći Pravilnik iz 2009.god.
  • Novi Zakon reguliše da Općinske pravobranioce i zamjenike imenuje Općinsko vijeće, umjesto dosadašnje Skupštine Kantona.
  • Kod broja uposlenih i sistematizacije radnih mjesta u odnosu na raniji Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, predviđena je izmjena po kvalifikacionoj strukturi uposlenih.

             U ranijem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta bio je predviđen državni službenik – stručni savjetnik, koje radno mjesto nikad nije popunjeno, i viši samostalni referent-upisničar, kao namještenik, čiji obim poslova i specifičnost posla zahtjeva VSS stručno znanje, te je to radno mjesto okvalifikovano kao složeno, koje zahtjeva znanje i sposobnost stručnog saradnika.

             Znači po strukturi uposlenih novi Pravilnik predviđa: jednog pravobranioca, jednog zamjenika pravobranioca, jednog stručnog savjetnika i jednog stručnog saradnika (ukupno 4 uposlenika, trnutno radi 3 troje).

                   U konsultacijama sa drugim Pravobranilaštvima, npr. OP Jajce na isti način je rješena sistematizacija radnih mjesta.

              Ocjenili smo da se u Pravobranilaštvu vode složeniji poslovi, da ovo Pravobranilaštvo radi za dvije općine, pa je neophodno popuniti radno mjesto stručnog savjetnika, a trenutno uposleni viši samostalni referent ima stručne kvalifikacije i radno iskustvo za radno mjesto stručnog saradnika, a koje postavljenje će uslijediti nakon provedene procedure koje predviđa Zakon o državnim službenicima.      

              Pored navedenog Zakona o pravobranilaštvu SBK u periodu prije donošenja ovog Pravilnika, donesen je Opći Kolektivni ugovor („Sl.novine F BiH“ broj: 48/16), te Granski Kolektivni ugovor („Sl.novine F BiH“ broj: 23/17), kao i Zakon o radu F BiH („Sl.novine F BiH“ broj: 26/16), te je ovaj Pravilnik trebalo uskladiti sa tim propisima.

             Razloge za povećanje broja izvršilaca nalazimo :

  1. U obimu predmeta
  2. Povečanom broju zakazanih ročišta na različitim adresama sudova,
  3. U potrebi za potpunijom i širom pripremom za parnične , izvršne postupke, povećanom broju zahtjeva za mišljenja na ugovore, pravilnike i dr.te dosljednijeg provođenja propisa iz radnih odnosa
  4. U sve većem prilivu zahtjeva za pokretanje izvršnih postupaka radi naplate komunalnih naknada
  5. U potrebi da u slučajevima odsustva s posla imamo uposlenike koji mogu obavljati, dijelom ili u cjelosti, poslove odsutnog uposlenika
  6. U preopterečenosti pravobranioca i zamjenika pravobranioca, imajući u vidu da Općinsko pravobranilaštvo sarađuje sa velikim brojem državnih organa, daje mišljenja, te zastupa dvije općine, Travnik i Novi Travnik, u svim sudskim i upravnim predmetima.
  7. U elektronskom vođenju upisnika, kroz program podrška Općinskom pravobranilaštvu-Itineris

 FINANSIJSKA SREDSTVA

              Provedba ovog Pravilnika zahtijeva dodatna finansijska sredstva koja se osiguravaju u budžetu općina Travnik i Novi Travnik, u omjeru 60:40, s tim da se ista predhodno planiraju i odobravaju budžetom.

                                                                                        OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

                                                                                                     Sadžida Terzić