Program obuke pripravnika u Pravobranilaštvu Travnik

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj

29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), člana 33. Zakona o pravobranilaštvu SBK ( Sl. novine broj: 8/17) i člana 9. u vezi sa članom 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Općinskom pravobanilaštvu Travnik, Općinski pravobranilac donosi sljedeći:

P R O G R A M

OBUKE PRIPRAVNIKA I PRIPRAVNIKA-VOLONTERA U

OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TRAVNIK

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj

29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), člana 33. Zakona o pravobranilaštvu SBK ( Sl. novine broj: 8/17) i člana 9. u vezi sa članom 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Općinskom pravobanilaštvu Travnik, Općinski pravobranilac donosi sljedeći:

P R O G R A M

OBUKE PRIPRAVNIKA I PRIPRAVNIKA-VOLONTERA U

OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TRAVNIK

I

Ciljevi programa

Ovim Programom utvrđuju se način, postupak i sadržina stručnog osposobljavanja diplomiranih pravnika, pripravnika i pripravnika-volontera u Općinskom pravobranilaštvu Travnik (u daljem tekstu: Pravobranilaštvo), radi sticanja prakse u svim oblastima pravne struke, a posebno iz pravobranilačke oblasti.

II

Sadržina obuke

Stručno osposobljavanje pripravnika i volontera obuhvata obuku kroz praktičan rad na stručno- pravnim

poslovima, upoznavanje sa sadržinom i načinom vođenja poslova u Pravobranilaštvu i osposobljavanje za samostalnu primjenu prava.

Sadržina obuke  pripravnika i pripravnika volontera se iskazuje kroz:

 • upoznavanje sa nosiocima pravobranilačke funkcije i službenicima uposlenim u Pravobranilaštvu
 • upoznavanje sa Zakonom o pravobranilaštvu F BiH, Zakonu o pravobranilaštvu SBK
 • upoznavanje sa Pravilnikom o poslovanju, unutrašnjom organizacijom i radom Pravobranilaštva,
 • rad u prijemnoj kancelariji, upoznavanje sa Zakonom o kancelarijskom poslovanju
 • rad u pisarnici, Pravilnik o vođenju upisnika u Pravobranilaštvu
 • upoznavanje sa upravnim predmetima, upravni postupci i upravnim sporovima
 • upoznavanje sa sadržinom sudskih predmeta i praćenju suđenja,
 • referisanje pravobraniocu o uočenim pravnim problemima i spornim činjenicama u predmetima
 • izradu nacrta tužbi, odgovor na tužbu, i drugih podnesaka

III

Trajanje obuke

Obuka traje za sve vrijeme trajanja pripravničkog/volonterskog staža koji se određuje Zakonom,  na period od jedne godine, odnosno, iznimno dvije godine, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita.

IV

Način odvijanja obuke

U cilju ravnomjernog sticanja prakse u svim oblastima pravobranilačkog rada, pripravnici i volonteri se u toku trajanja pripravničkog, odnosno volonterskog rada postepeno raspoređuju na rad u svim oblastima, kao što su : kancelarijsko poslovanje, upisnici u Pravobranilaštvu, radni odnosi,  prekršajni,,upravni, parnični, izvršni, vanparnični i zemljišno-knjižni referati.

Obuka pripravnika i volontera se odvija kroz slijedeće faze:

 1. Na poslovima uprave u Pravobranilaštvu 60 dana, koji poslovi obuhvataju:
  • kancelarijisko poslovanje
  • upisnici u pravobranilaštvu
  • radni odnosi

      b. Rad u građansko-pravnim predmetima u Pravobranilaštvu 10 mjeseci, koji poslovi obuhvataju:

 • Parnični referat
 • Vanparnični referatž
 • Izvršni referat
 • Prekršajni predmeti
 • Zemljišno-knjižni referat

Pripravnik i pripravnik volonter u Pravobranilaštvu imaju obavezu da prisustvuju predavanjima i seminarima u vrijeme je određeno od pravobranioca , kao i drugim eventualnim oblicima stručnog usavršavanja.

Pravobranilac može u slučaju ukazane potrebe odrediti da pripravnik i pripravnik-volonter u Pravobranilaštvu radi u dužem ili kraćem vremenu na određenim poslovima.    

V

Nosioci obuke

Pravobranilac se stara o organizaciji i postupku obuke pripravnika i pripravnika volontera u Pravobranilaštvu. Pravobranilac određuje mentora za obuku. Službenici uposleni u Pravobranilaštvu upoznaju pripravnike i volontere sa poslovima svog djelokruga rada.

VI

Dužnosti i prava mentora

Mentor je dužan da kroz davanje objašnjenja, smjernica i uputstava realizuje praktičnu obuku pripravnika

i volontera, da omogući  pripravniku i pripravniku-volonteru u Pravobranilaštvu praćenje toka suđenja i neposredan uvid u spise predmeta čijem suđenju prisustvuje, da zadužuje pripravnika/volontera za predmete radi proučavanja, da kontroliše vođenje pripravničkog dnevnika i da njegovu vjerodostojnost potvrđuje svojim potpisom.

Mentor je dužan da po završetku osposobljavanja pripravnika i volontera, dostavi Pravobraniocu mišljenje o njihovom radu, stečenom znanju, ponašanju i cjelokupnom angažovanju.

Pri davanju mišljenja ocjene su: “ne zadovoljava”, “zadovoljava”, “ističe se”, “naročito se ističe”.

Za dato mišljenje mentor odgovara Pravobraniocu.

VII

Dužnosti i prava pripravnika i pripravnika-volontera

Svaki pripravnik i pripravnik-volonter u Pravobranilaštvu je dužan da se pridržava ovog Programa. Za vrijeme trajanja osposobljavanja,  pripravnik i pripravnik-volonter u Pravobranilaštvu je dužan da vodi dnevnik rada,svakodnevno. Pripravnički dnevnik treba da sadrži podatke o dnevnim aktivnostima, urađenoj pošti, urađenim nacrtima odluka, radu sa nosiocima pravobranilačke funkcije na određenim predmetima ili drugim poslovima   proučavanja.

Za vrijeme trajanja osposobljavanja, pripravnik i volonter je dužan da savjesno i marljivo učestvuje u realizaciji

Programa, da bude tačan, vrijedan, da ispunjava zahtjeve pravobranilaca koji se odnose na dnevni posao i druge vidove osposobljavanja, da poštuje Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji red i pravila ponašanja u uredu Pravobranilaštva, zgradi suda,da dolazi na posao u garederobi adekvatnoj društvenom značaju i ugledu posla koji obavlja, da se sa uvažavanjem  i dužnim poštovanjem ophodi prema pravobraniocima, i službenicima, drugim pripravnicima i učesnicima u postupku, da preuzme inicijativu u radu i sticanju znanja. Pravo je pripravnika i volontera da odbije izvršenje posla za koji nije prethodno obučen, da odbije izvršenje svakog posla kojim se omalovažava njegova funkcija, da uloži pritužbu pravobraniocu na nedovoljno angažovanje, nepružanje instrukcija i pomoći u realizaciji praktične obuke od strane mentora i službenika.

VIII

Završne odredbe

Nakon provedenog pripravničkog-volonterskog staža Pravobranilac izdaje pripravniku-volonteru potvrdu da je pripravnički-volonterski staž proveo u skladu sa ovim Programom. Ovaj Program stupa na snagu dana 03.03.2020.god. Sa ovim programom su upoznati svi uposlenici u Pravobranilaštvu i pripravnici, odnosno volonteri.

OPĆINSKI PRAVOBRANILAC

Sadžida Terzić

 

Mentor je dužan da kroz davanje objašnjenja, smjernica i uputstava realizuje praktičnu obuku pripravnika