Zakon o pravobranilaštvu

Zakonom o pravobranilaštvu (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se djelokrug, organizacija i način rada institucije pravobranilaštva, uvjeti za izbor i razrješenje kantonalnoga i općinskoga pravobranioca te zamjenika kantonalnoga i općinskoga pravobranioca u Srednjobosanskom kantonu (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i saradnja s drugim općinskim i kantonalnim organima.

Na osnovu tačke c) stava 1. člana 41. Ustava Srednjobosanskog kantona (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04) te na prijedlog Vlade Srednjobosanskog kantona, Skupština Srednjobosanskog kantona, u nastavku XX. sjednice održanom 23. maja 2017. godine, donosi

Z A K O N

O PRAVOBRANILAŠTVU

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

Zakonom o pravobranilaštvu (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se djelokrug, organizacija i način rada institucije pravobranilaštva, uvjeti za izbor i razrješenje kantonalnoga i općinskoga pravobranioca te zamjenika kantonalnoga i općinskoga pravobranioca u Srednjobosanskom kantonu (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i saradnja s drugim općinskim i kantonalnim organima.

Član 2.

(Osnovni pojmovi)

(1) Kantonalno pravobranilaštvo, odnosno općinsko pravobranilaštvo (u daljnjem tekstu: pravobranilaštvo) nezavisno je i samostalno tijelo u Kantonu, odnosno u općini koje, u skladu s propisima, poduzima određena pravna sredstva i mjere u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno općine.

(2) Kantonalno pravobranilaštvo osniva se i ukida kantonalnim zakonom, a općinsko pravobranilaštvo odlukom općinskoga vijeća.

(3) Kantonalni pravobranilac je zastupnik Kantona koji poduzima pravna sredstva i mjere radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona u svim sudskim i upravnim postupcima.

(4) Općinski pravobranilac je zastupnik općine koji poduzima pravna sredstva i mjere radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine u svim sudskim i upravnim postupcima.

(5) Pravobranilaštvo obavlja i druge poslove određene zakonom.

Član 3.

(Dostava podataka)

(1) Kantonalni organi, odnosno općinski organi i organizacije, javna preduzeća, privredna društva s udjelom državnoga kapitala i druga pravna lica (u daljnjem tekstu: organi i pravna lica) dužni su nadležnom pravobranilaštvu dostavljati podatke i obavijesti o ugrožavanju, narušavanju ili osporavanju prava i stvari u vlasništvu Kantona, odnosno općine, radi poduzimanja pravnih radnji i pravnih sredstava za koje je pravobranilaštvo ovlašteno.

(2) Organi i pravna lica iz stava (1) ovoga člana dužni su, na zahtjev pravobranilaštva, dostaviti podatke, obavijesti i spise koji su mu potrebni za poduzimanje radnji za koje je ovlašteno.

(3) Pravobranilaštvo i na vlastitu inicijativu poduzima pravne radnje i pravna sredstva radi ostvarivanja dužnosti iz stava (1) ovoga člana.

Član 4.

(Proporcionalna nacionalna zastupljenost

i gramatička terminologija)

(1) Struktura svih lica zaposlenih u pravobranilaštvu odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema popisu stanovništva 1991. godine dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.

(2) Gramatička terminologija korištenja ženskog ili muškog spola podrazumijeva uključivanje obaju spolova.

Član 5.

(Upotreba jezika, pisma i pečata)

(1) U pravobranilaštvu ravnopravno su u upotrebi bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik.

(2) U pravobranilaštvu može se koristiti i ostalim jezicima kao sredstvima komunikacije.

(3) U pravobranilaštvu službena pisma su latinica i ćirilica.

(4) Pravobranilaštvo ima pečat, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima o pečatu.

Član 6.

(Grb i zastava)

Na zgradi u koju je smješteno pravobranilaštvo moraju biti istaknuti naziv pravobranilaštva i grb Kantona, odnosno općine te, ako je zakonom predviđeno, i zastave Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i Kantona.

Član 7.

(Primjena propisa)

(1) Propisi kojima se uređuje radnopravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe shodno se primjenjuju i na državne službenike i namještenike u pravobranilaštvu ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Propisi koji se odnose na rukovođenje i odgovornost rukovodioca organa uprave shodno se primjenjuju i na pravobranioca i zamjenika pravobranioca ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 8.

(Obavljanje dužnosti)

Pravobranilac svoju dužnost obavlja samostalno u skladu s Ustavom Srednjobosanskog kantona a na osnovu zakona, drugih propisa i općih akata.

Član 9.

(Sukob interesa)

(1) Pravobranilac i zamjenik pravobranioca dužni su čuvati svoj ugled i ugled pravobranilaštva.

(2) Pravobranilac i zamjenik pravobranioca ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost niti biti članovi izvršnih organa političke stranke.

(3) Pravobranilac i zamjenik pravobranioca ne mogu obavljati službu ili posao koji bi mogao utjecati na njihovu samostalnost i nezavisnost ili bi umanjivao društveni ugled, ili posao koji je inače nespojiv s obavljanjem pravobranilačke dužnosti.

(4) O nespojivosti dužnosti, odnosno službe ili posla iz stavova (2) i (3) ovoga člana odlučuje ministar pravosuđa i uprave (u daljnjem tekstu: ministar).

Član 10.

(Pristup informacijama i obaveza čuvanja tajne)

(1) Pravobranilac ima pravo tražiti i dobiti informacije od kantonalnih organa i organizacija, odnosno općinskih službi, javnih preduzeća, privrednih društava s udjelom državnoga kapitala i drugih pravnih lica te ima pravo uvida u njihove podatke i dokumente, u skladu s propisima o tajnosti podataka.

(2) Pravobranilac, zamjenik pravobranioca, državni službenici i namještenici zaposleni u pravobranilaštvu obavezni su poštivati propise o tajnosti i zaštiti podataka za vrijeme i nakon prestanka rada u pravobranilaštvu, bez obzira na način na koji su te podatke doznali.

DIO DRUGI – NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA PRAVOBRANILAŠTVA

POGLAVLJE I. NADLEŽNOST PRAVOBRANILAŠTVA

Član 11.

(Poslovi pravobranilaštva)

(1) Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona pruža Kantonalno pravobranilaštvo.

(2) Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa općine pruža općinsko pravobranilaštvo.

(3) Kantonalno pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno kantonalnih organa, upravnih organizacija i službi, kao i drugih institucija koje nemaju svojstvo pravnoga lica (u daljnjem tekstu: organi Kantona) a finansiraju se iz Budžeta Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Budžet Kantona).

(4) Općinsko pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i njezinih organa koji nemaju svojstvo pravnoga lica a finansiraju se iz općinskoga budžeta.

(5) Kantonalno pravobranilaštvo, odnosno općinsko pravobranilaštvo može zastupati pravno lice koje osniva Kanton, odnosno općina i koje se finansira iz Budžeta Kantona, odnosno iz općinskoga budžeta, ako je to predviđeno aktom o osnivanju pravnoga lica.

(6) Pravobranilaštvo ne zastupa organe Kantona, odnosno organe općine u radnim sporovima, već to obavlja lice zaposleno u organima Kantona, odnosno općine koje za to odredi rukovodilac organa Kantona, odnosno općine, osim radnih sporova pokrenutih radi novčanih tražbina.

Član 12.

(Opće odredbe u zastupanju)

(1) U poslovima zastupanja pravobranilaštvo, kao zakonski zastupnik Kantona, odnosno općine, poduzima pravne radnje i pravna sredstva radi zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno općine pred sudovima i drugim nadležnim organima, kao i u drugim slučajevima zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno općine ako je za to ovlašteno zakonom.

(2) Organi iz člana 11. ovoga zakona dužni su obavijestiti pravobranilaštvo o slučajevima u kojima ih je ono ovlašteno zastupati i ulagati pravna sredstva i poduzimati druge zakonom određene pravne radnje, te mu dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

(3) U poslovima zastupanja organa iz člana 11. ovoga zakona pravobranilaštvo ima položaj i prava stranke u postupku u skladu sa zakonom.

Član 13.

(Stručna pomoć i mišljenje)

(1) Pravobranilaštvo pruža stručnu pomoć organima i pravnim licima iz člana 3. ovoga zakona u rješavanju imovinskopravnih pitanja.

(2) Organi i pravna lica iz člana 3. ovoga zakona dužni su pribaviti mišljenje pravobranioca o ugovorima i odlukama o stjecanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Kantona ili općine, prije njihova sklapanja: o ugovorima o kupoprodaji, zamjeni, zakupu ili prijenosu na privremeno i trajno korištenje stvari, uz naknadu ili bez naknade, ugovorima o koncesiji, ugovorima o građenju i udruživanju sredstava za građenje, kao i o drugim ugovorima kojima se pribavljaju stvari ili raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima u vlasništvu Kantona i općine.

(3) Pravobranilaštvo daje mišljenje iz stavova (1) i (2) ovoga člana najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva i potrebne dokumentacije, a u posebno složenim slučajevima u roku od 30 dana.

(4) Organi iz člana 3. ovoga zakona dužni su sklopljeni ugovor dostaviti pravobranilaštvu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

(5) Ako je predmet ugovora iz stava (2) ovoga člana pokretna stvar ili imovinsko pravo čija vrijednost ne prelazi 5.000,00 KM, nije obavezno pribavljanje pravnog mišljenja pravobranioca.

(6) Ako pravobranilaštvo procijeni da je sklopljeni ugovor ništav, podnijet će tužbu za utvrđivanje ništavosti, a ako ugovorena cijena ne odgovara prometnoj vrijednosti, podnijet će tužbu za poništenje ili izmjenu ugovora.

POGLAVLJE II. ORGANIZACIJA KANTONALNOGA PRAVOBRANILAŠTVA

Član 14.

(Kantonalno pravobranilaštvo)

(1) Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona pruža Kantonalno pravobranilaštvo.

(2) Sjedište Kantonalnoga pravobranilaštva je u Vitezu.

Član 15.

(Dužnost Kantonalnoga pravobranilaštva)

(1) Dužnost Kantonalnoga pravobranilaštva obavlja kantonalni pravobranilac.

(2) Kantonalni pravobranilac predstavlja Kantonalno pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i obavlja druge dužnosti utvrđene zakonima Federacije, ovim zakonom te drugim kantonalnim propisima i općim aktima.

Član 16.

(Zamjenik kantonalnoga pravobranioca)

(1) Zamjenik kantonalnoga pravobranioca obavlja poslove iz djelokruga Kantonalnoga pravobranilaštva koje mu odredi kantonalni pravobranilac.

(2) U zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenik kantonalnoga pravobranioca ima ovlaštenja kantonalnoga pravobranioca.

 (3) Ako je kantonalni pravobranilac spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga zamjenik kojega on odredi i o tome donosi pisano rješenje.

 (4) Na osnovu punomoći kantonalnoga pravobranioca, stručnom saradniku u Kantonalnom pravobranilaštvu može se povjeriti poduzimanje određene radnje u pojedinačnom predmetu u postupku zastupanja Kantona pred sudovima i upravnim organima ako su kantonalni pravobranilac ili zamjenik kantonalnoga pravobranioca spriječeni poduzeti tu radnju.

(5) Broj zamjenika kantonalnoga pravobranioca utvrđuje Vlada Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) na prijedlog ministra.

Član 17.

(Imenovanje i smjenjivanje

 kantonalnoga pravobranioca

i zamjenika kantonalnoga pravobranioca)

(1) Kantonalnoga pravobranioca i zamjenika kantonalnoga pravobranioca imenuje i smjenjuje Skupština Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Skupština Kantona) na prijedlog Vlade Kantona, postupkom utvrđenim ovim zakonom i u skladu s posebnim propisima.

(2) Postupak i proceduru imenovanja i smjenjivanja kantonalnoga pravobranioca i zamjenika kantonalnoga pravobranioca, kao i postupak udaljenja od dužnosti provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Ako pozicija kantonalnoga pravobranioca ostane slobodna, Skupština Kantona, na prijedlog Vlade Kantona, imenuje vršioca dužnosti kantonalnoga pravobranioca iz reda zamjenika kantonalnoga pravobranioca.

Član 18.

(Uvjeti za imenovanje)

Kantonalnim pravobraniocem i zamjenikom kantonalnoga pravobranioca može biti imenovan državljanin Bosne i Hercegovine koji ima visoku stručnu spremu, VII/1, pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija bolonjskoga sistema studiranja (koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova), pravne struke, te koji ima položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje pet godina nakon položenoga pravosudnog ispita.

Član 19.

(Trajanje mandata)

(1) Kantonalnoga pravobranioca imenuje se na četiri godine i može biti ponovno biran.

(2) Zamjenika kantonalnoga pravobranioca imenuje se za obavljanje dužnosti bez ograničenja trajanja mandata.

Član 20.

(Svečana izjava)

Kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca prije stupanja na dužnost daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona, koja glasi:

“Svečano izjavljujem da ću se u obavljanju dužnosti kantonalnoga pravobranioca – zamjenika kantonalnoga pravobranioca pridržavati ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona te da ću dužnost obavljati savjesno.”

Član 21.

(Plaća i osnovica za obračunavanje plaće)

(1) Kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca imaju pravo na plaću.

(2) Koeficijent za plaću kantonalnoga pravobranioca i zamjenika kantonalnoga pravobranioca utvrđen je zakonom kojim se uređuju plaće i naknade u organima vlasti Kantona.

(3) Način obračunavanja i polazna osnovica za obračunavanje plaće kantonalnoga pravobranioca i zamjenika kantonalnoga pravobranioca jednaka je obračunu i polaznoj osnovici za obračunavanje plaća državnih službenika.

Član 22.

(Pojedinačna prava)

O pojedinačnim pravima kantonalnoga pravobranioca iz radnoga odnosa utvrđenim ovim zakonom i drugim aktima odlučuje Vlada Kantona, a o pravima zamjenika kantonalnoga pravobranioca odlučuje kantonalni pravobranilac.

Član 23.

(Prestanak mandata za obavljanje dužnosti)

Mandat kantonalnoga pravobranioca prestaje:

 1. a) istekom perioda na koji je imenovan;
 2. b) sticanjem uvjeta za odlazak u penziju;
 3. c) podnošenjem ostavke;
 4. d) smjenjivanjem s dužnosti.

Član 24.

(Prava nakon prestanka mandata)

(1) Kantonalnom pravobraniocu koji ne bude ponovno imenovan prestaje dužnost pravobranioca istekom mandata.

(2) Kantonalnoga pravobranioca koji nakon isteka mandata ne bude ponovno imenovan raspoređuje se na poslove u Kantonalnom pravobranilaštvu koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.

(3) Rješenje o raspoređivanju pravobranioca iz stava (2) ovoga člana donosi Vlada Kantona najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prestanka dužnosti kantonalnoga pravobranioca, na prijedlog ministra pravosuđa i uprave.

(4) Ako pravobranilac ne prihvati raspoređivanje na poslove prema rješenju Vlade Kantona, prestaje mu radni odnos nakon isteka 30 dana od dana donošenja rješenja.

Član 25.

(Smjenjivanje s dužnosti)

Kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca bit će smijenjen ako se utvrdi:

 1. a) da je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti;
 2. b) da je učinio težu povredu dužnosti, odnosno ugleda;
 3. c) da nije stručno sposoban za obavljanje dužnosti ili da kroz dulje vrijeme ne postiže zadovoljavajuće rezultate u radu, odnosno ako dulje vrijeme neuredno obavlja dužnost;
 4. d) da je, na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove, trajno izgubio radnu sposobnost za obavljanje dužnosti.

Član 26.

(Podnošenje prijedloga za smjenjivanje)

(1) Prijedlog za pokretanje postupka smjenjivanja kantonalnoga pravobranioca i zamjenika kantonalnoga pravobranioca Vlada Kantona podnosi Skupštini Kantona.

(2) U postupku smjenjivanja kantonalnoga pravobranioca i zamjenika kantonalnoga pravobranioca omogućit će se izjašnjavanje o razlozima smjenjivanja.

(3) Odluku o smjenjivanju kantonalnoga pravobranioca i zamjenika kantonalnoga pravobranioca donosi Skupština Kantona.

Član 27.

(Podnošenje ostavki)

(1) Kantonalni pravobranilac i zamjenik kantonalnoga pravobranioca podnose ostavku Skupštini Kantona.

(2) Ostavka iz stava (1) ovoga člana prihvaćena je kada o tome odluči Skupština Kantona.

(3) Kantonalnom pravobraniocu i zamjeniku kantonalnoga pravobranioca prestaje obavljanje dužnosti sljedećega dana od dana u kojem je ostavka prihvaćena.

Član 28.

(Udaljenje od obavljanja dužnosti)

(1) Kantonalni pravobranilac, odnosno zamjenik kantonalnoga pravobranioca bit će udaljen od obavljanja dužnosti ako je protiv njega određen pritvor.

(2) Rješenje o udaljavanju iz stava (1) ovoga člana do okončanja postupka donosi Skupština Kantona na prijedlog Vlade Kantona.

Član 29.

(Izuzeće)

(1) Pravila parničnoga postupka o izuzeću sudaca ili sudaca porotnika shodno se primjenjuju i na izuzeće kantonalnoga pravobranioca i zamjenika kantonalnoga pravobranioca.

(2) O izuzeću kantonalnoga pravobranioca odlučuje ministar, a o izuzeću zamjenika kantonalnoga pravobranioca odlučuje kantonalni pravobranilac.

Član 30.

(Obavljanje drugih poslova)

(1) Stručne i administrativno-tehničke poslove u Kantonalnom pravobranilaštvu obavlja određeni broj državnih službenika i namještenika, koji se utvrđuje pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnoga pravobranilaštva, koji donosi kantonalni pravobranilac uz saglasnost Vlade Kantona.

(2) Broj državnih službenika i namještenika u Kantonalnom pravobranilaštvu utvrđuje se razmjerno broju pravobranilaca.

Član 31.

(Izvještaj o radu)

Kantonalno pravobranilaštvo podnosi jednom godišnje Skupštini Kantona i Vladi Kantona izvještaj o svome radu, kao i o uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona i drugih propisa značajnih za ostvarivanje funkcije Kantonalnoga pravobranilaštva.

POGLAVLJE III. ORGANIZACIJA OPĆINSKOGA PRAVOBRANILAŠTVA

Član 32.

(Općinsko pravobranilaštvo)

(1) Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa općine, odnosno jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina) pruža općinsko pravobranilaštvo.

(2) Općinsko vijeće osniva općinsko pravobranilaštvo.

(3) Dva općinska vijeća ili više općinskih vijeća mogu odlukama osnovati zajedničko pravobranilaštvo.

(4) Odlukom iz stavova (2) i (3) ovoga člana utvrđuje se posebno: sjedište pravobranilaštva, način osiguranja sredstava za njegov rad, broj zamjenika općinskoga pravobranioca i dan početka rada pravobranilaštva.

(5) Ako je osnovano zajedničko općinsko pravobranilaštvo, odredbe ovoga zakona primjenjuju se i na to pravobranilaštvo.

Član 33.

(Dužnost općinskoga pravobranilaštva)

(1) Dužnost općinskoga pravobranilaštva obavlja općinski pravobranilac.

(2) Općinski pravobranilac predstavlja općinsko pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom te obavlja druge dužnosti utvrđene zakonima Federacije, ovim zakonom te drugim propisima i općim aktima.

Član 34.

(Zamjenik općinskoga pravobranioca)

(1) Zamjenik općinskoga pravobranioca obavlja poslove iz djelokruga općinskoga pravobranilaštva koje mu odredi općinski pravobranilac.

(2) U zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenik općinskoga pravobranioca ima ovlaštenja općinskoga pravobranioca.

(3) Broj zamjenika općinskoga pravobranioca utvrđuje općinsko vijeće na prijedlog općinskoga načelnika.

Član 35.

(Imenovanje i smjenjivanje

općinskoga pravobranioca

i zamjenika općinskoga pravobranioca)

(1) Općinsko vijeće imenuje i smjenjuje općinskoga pravobranioca i zamjenika općinskoga pravobranioca, na prijedlog općinskoga načelnika, u postupku utvrđenom ovim zakonom i u skladu s posebnim propisima.

 (2) Ako je općinski pravobranilac spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga zamjenik kojega on odredi, a ako nema imenovanog zamjenika općinskoga pravobranioca ili je on spriječen ili odsutan, općinski načelnik će ovlastiti lice iz reda diplomiranih pravnika, koje je državni službenik zaposlen u općinskoj upravi, za obavljanje poslova općinskoga pravobranioca, a najdulje jednu godinu.

 (3) Državni službenik iz stava (2) ovoga člana mora ispunjavati uvjete utvrđene za zamjenika općinskoga pravobranioca, i ostvaruje sva prava kao zamjenik općinskoga pravobranioca.

Član 36.

(Uvjeti za imenovanje)

Općinskim pravobraniocem i zamjenikom općinskoga pravobranioca može biti imenovan državljanin Bosne i Hercegovine koji ima visoku stručnu spremu, VII/1, pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija bolonjskoga sistema studiranja (koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova), pravne struke, te koji ima položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje tri godine nakon položenoga pravosudnog ispita.

Član 37.

(Trajanje mandata)

(1) Općinskoga pravobranioca imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

(2) Zamjenika općinskoga pravobranioca imenuje se za obavljanje dužnosti bez ograničenja trajanja mandata.

Član 38.

(Svečana izjava)

Prije stupanja na dužnost općinski pravobranilac i zamjenik općinskoga pravobranioca daju svečanu izjavu pred općinskim vijećem, koja glasi:

“Svečano izjavljujem da ću se u obavljanju dužnosti općinskoga pravobranioca – zamjenika općinskoga pravobranioca pridržavati ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona te statuta općine, i da ću dužnost obavljati savjesno.”

Član 39.

(Plaća i osnovica za obračunavanje plaće)

(1) Općinski pravobranilac i zamjenik općinskoga pravobranioca imaju pravo na plaću.

(2) Koeficijent za obračunavanje plaće općinskoga pravobranioca i zamjenika općinskoga pravobranioca utvrđen je zakonom kojim se uređuju plaće i naknade u organima vlasti Federacije te odlukom općinskoga vijeća.

(3) Način obračunavanja i polazna osnovica za obračunavanje plaće općinskoga pravobranioca i zamjenika općinskoga pravobranioca jednaki su obračunavanju i polaznoj osnovici za obračunavanje plaća državnih službenika i namještenika u općinskim organima.

Član 40.

(Pojedinačna prava)

O pojedinačnim pravima općinskoga pravobranioca iz radnoga odnosa utvrđenim ovim zakonom i drugim aktima odlučuje općinsko vijeće, a o pravima zamjenika općinskoga pravobranioca odlučuje općinski pravobranilac.

Član 41.

(Prestanak mandata za obavljanje dužnosti)

Mandat općinskoga pravobranioca prestaje:

 1. a) istekom perioda na koji je imenovan;
 2. b) sticanjem uvjeta za odlazak u penziju;
 3. c) podnošenjem ostavke;
 4. d) smjenjivanjem s dužnosti.

Član 42.

(Prava nakon prestanka mandata)

(1) Općinskom pravobraniocu koji ne bude ponovno imenovan prestaje dužnost pravobranioca istekom mandata.

(2) Općinski pravobranilac koji nakon isteka mandata ne bude ponovo imenovan raspoređuje se na poslove u općinskom pravobranilaštvu koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.

(3) Rješenje o raspoređivanju pravobranioca iz stava (2) ovoga člana donosi općinsko vijeće na prijedlog općinskoga načelnika, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prestanka dužnosti općinskoga pravobranioca.

(4) Ako pravobranilac ne prihvati raspoređivanje na poslove prema rješenju općinskoga vijeća, prestaje mu radni odnos nakon isteka 30 dana od dana donošenja rješenja.

Član 43.

(Smjenjivanje s dužnosti)

Općinski pravobranilac i zamjenik općinskoga pravobranioca bit će smijenjen ako se utvrdi:

 1. a) da je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti;
 2. b) da je učinio težu povredu dužnosti, odnosno ugleda;
 3. c) da nije stručno sposoban za obavljanje dužnosti ili da kroz dulje vrijeme ne postiže zadovoljavajuće rezultate u radu, odnosno ako dulje vrijeme neuredno obavlja dužnost;
 4. d) da je, na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove, trajno izgubio radnu sposobnost za obavljanje dužnosti.

Član 44.

(Podnošenje prijedloga za smjenjivanje)

(1) Prijedlog za pokretanje postupka smjenjivanja općinskoga pravobranioca i zamjenika općinskoga pravobranioca podnosi općinski načelnik općinskom vijeću, uz obrazloženje razloga smjenjivanja, a nakon izjašnjavanja pravobranioca o prijedlogu općinskoga načelnika.

(2) Odluku o smjenjivanju općinskoga pravobranioca i zamjenika općinskoga pravobranioca donosi općinsko vijeće na obrazložen prijedlog općinskoga načelnika.

Član 45.

(Podnošenje ostavke)

(1) Općinski pravobranilac i zamjenik općinskoga pravobranioca podnose ostavku općinskom načelniku.

(2) Općinski načelnik dostavlja općinskom vijeću, na prihvaćanje, ostavku općinskoga pravobranioca, odnosno zamjenika općinskoga pravobranioca, uz obrazložene razloge podnosioca ostavke.

(3) Općinskom pravobraniocu i zamjeniku općinskoga pravobranioca prestaje obavljanje dužnosti sljedećeg dana od dana u kojem je ostavka prihvaćena.

Član 46.

(Udaljenje od obavljanja dužnosti)

(1) Općinski pravobranilac, odnosno zamjenik općinskoga pravobranioca bit će udaljen od obavljanja dužnosti ako je protiv njega određen pritvor.

(2) Odluke o udaljenju od obavljanja dužnosti općinskoga pravobranioca i zamjenika općinskoga pravobranioca donosi općinsko vijeće na prijedlog općinskoga načelnika.

Član 47.

(Izuzeće)

(1) Pravila parničnoga postupka o izuzeću sudaca primjenjuju se i na općinskoga pravobranioca i zamjenika općinskoga pravobranioca.

(2) O izuzeću općinskoga pravobranioca odlučuje općinski načelnik, a o izuzeću zamjenika općinskoga pravobranioca odlučuje općinski pravobranilac.

Član 48.

(Obavljanje drugih poslova)

(1) Stručne i administrativno-tehničke poslove općinskoga pravobranilaštva obavlja određeni broj državnih službenika i namještenika, koji se utvrđuje pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskoga pravobranilaštva, koji donosi općinski pravobranilac uz saglasnost općinskoga vijeća.

(2) Broj državnih službenika i namještenika u općinskom pravobranilaštvu utvrđuje se razmjerno broju pravobranilaca.

Član 49.

(Izvještaj o radu)

Općinsko pravobranilaštvo podnosi jednom godišnje općinskom vijeću i općinskom načelniku izvještaj o svome radu, kao i o uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona i drugih propisa značajnih za ostvarivanje dužnosti općinskoga pravobranioca.

DIO TREĆI – SREDSTVA ZA RAD PRAVOBRANILAŠTVA

Član 50.

(Sredstva za rad)

(1) Sredstva za rad pravobranilaštva osiguravaju se u Budžetu Kantona, odnosno u općinskom budžetu.

(2) Ako je osnovano zajedničko pravobranilaštvo za područje dviju ili više općina, općinska vijeća tih općina sporazumno će utvrditi iznos sredstava potrebnih za rad zajedničkoga pravobranilaštva, kao i visinu sredstava kojom će svaka općina učestvovati u finansiranju zajedničkoga pravobranilaštva.

Član 51.

(Finansijsko i materijalno poslovanje)

Finansijsko i materijalno poslovanje pravobranilaštva obavlja se na način koji vrijedi za kantonalne i općinske organe uprave.

Član 52.

(Tarifa)

(1) Za radnje u zastupanju pred sudovima i drugim organima u slučaju iz stava (2) člana 11. ovoga zakona pravobranilaštvo ima pravo na nagradu i naknadu troškova, prema tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

(2) Sredstva koja prilikom zastupanja ostvari pravobranilaštvo prihod su Budžeta Kantona, odnosno općinskoga budžeta.

DIO ČETVRTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

(Iskaznica)

(1) Kantonalnom pravobraniocu i zamjeniku kantonalnoga pravobranioca, odnosno općinskom pravobraniocu i zamjeniku općinskoga pravobranioca izdaje se službena iskaznica.

(2) Obrasce i način izdavanja službene iskaznice iz stava (1) ovoga člana propisat će ministar posebnim pravilnikom, koji će se dostaviti Vladi Kantona na davanje saglasnosti.

Član 54.

(Donošenje pravilnika)

Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u Kantonalnom pravobranilaštvu, odnosno u općinskom pravobranilaštvu donosi ministar, uz saglasnost Vlade Kantona.

Član 55.

(Nastavak rada)

Danom stupanja na snagu ovoga zakona Kantonalno javno pravobranilaštvo i općinska javna pravobranilaštva na području Kantona nastavljaju svoj rad u skladu s ovim zakonom.

Član 56.

(Usklađivanje pravilnika)

Kantonalno pravobranilaštvo i općinsko pravobranilaštvo uskladit će pravilnik o unutrašnjoj organizaciji pravobranilaštva s ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 57.

(Podzakonski propisi)

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona ministar će donijeti pravilnik o obrascima i načinu izdavanja službene iskaznice iz člana 53. ovoga zakona i pravilnik o poslovanju i vođenju evidencija u Kantonalnom pravobranilaštvu, odnosno u općinskom pravobranilaštvu iz člana 54. ovoga zakona.

Član 58.

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o javnom pravobranilaštvu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 6/97, 8/98, 1/2000, 14/03 i 2/04), Pravilnik o službenoj iskaznici pravobranioca i njegovog zamjenika u Kantonalnom i općinskim pravobranilaštvima (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj 9/97) i Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u Kantonalnom i općinskom pravobranilaštvu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj 9/97).

Član 59.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Srednjobosanskog kantona”.

Broj: 01-02-288/17             PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

 1. maja 2017.

Travnik                                                        Josip Kvasina, s. r.